Licznik odwiedzin

4051673

WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, 14.06.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radecznica w 2022 r.

 

       Na podstawie art. 15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ) po zapoznaniu się z wynikami  prac Komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców Gminy Radecznica ogłaszam, że do realizacji w 2022 r. wybrano oferty na następujące zadania:

Prowadzenie profilaktycznej działalności  w szczególności dla dzieci i młodzieży

  1. Wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego i promocja zdrowego stylu życia

Lp.

Nazwa organizacji

Wysokość przyznanych środków publicznych na realizację zadania

1.

Koło Gospodyń Wiejskich Czarnystok

6.800,00 zł

2.

Koło Gospodyń Wiejskich Gorajec-Stara Wieś

6.800,00 zł

3.

Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”

6.800,00 zł

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Stąd Jesteśmy”

2.600,00 zł

 

 2. Organizacja bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w dni wolne od zajęć szkolnych

Lp.

Nazwa organizacji

Wysokość przyznanych środków publicznych na realizację zadania

1.

Koło Gospodyń Wiejskich Podborcze

6.000,00 zł

2.

Koło Gospodyń Wiejskich Dzielce

4.000,00 zł

Oferenci, którzy otrzymali dotację inną niż wnioskowana winni niezwłocznie przedłożyć następujące dokumenty:

1. Zaktualizowany plan i harmonogram działań

2. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Do pobrania:

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski