Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 15.03.2024r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Zarządzenie Nr 29/2024

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 15.03.2024r.

 

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę w trybie bezprzetargowymna rzecz dotychczasowego dzierżawcy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz.40) oraz art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku      o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U z 2023 poz. 344 )oraz uchwały Nr LXVI.398.2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 27.02.2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 5 lat, Wójt Gminy Radecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznaczam w na czas oznaczony do 5 lat nieruchomość wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz , o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Radecznicy, ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na stronach internetowych Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 WÓJT GMINY

 Marian Szuper

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Skip to content