Licznik odwiedzin

4002142

DROGOWE INWESTYCJE W GMINIE RADECZNICA

 

Dnia 23 marca 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Radecznica, a konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica. Całkowita wartość zadania wynosi 5.257.912,36 zł. Gmina Radecznica na ten cel uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.999.498,13 zł.

W ramach w/w zadania zostaną zmodernizowane następujące odcinki drogowe:  

  1. Ulica Zielona w Radecznicy: częściowe rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie konstrukcji i nawierzchni asfaltowej na odcinku 212 mb, wymiana przepustów, wykonanie zjazdów na drogi wewnętrzne, pobocza.
  2. Droga w miejscowości Zaburze (działki nr ewid. 600, 261/9) od km 0+0,00 do km 0+470,00:  roboty  rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji i nawierzchni asfaltowej z dwóch warstw na odcinku dł. 470,00 mb., pobocza.
  3. Droga gminna Nr 110100L w miejscowości Gorajec – Zastawie w km 0+0,00 do km 0+118:  roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 118,0 mb, pobocza, odwodnienie.
  4. Odcinki dróg gminnych Nr 110124L, Nr 110117L oraz Nr 110103L w miejscowości Latyczyn m.in.; roboty rozbiórkowe, wzmocnienie nawierzchni geosiatką z włókien szklanych, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z dwóch warstw mieszanek mineralno – bitumicznych na łącznej długości 859,0 mb., ponadto obustronne pobocza, wymiana przepustów, odwodnienie.
  5. Droga gminna nr 110114L Podborcze - Gorajec Zagroble Kolonia wraz z remontem mostu na rzece Gorajec. Od km 0+000 do km 0+755,0 oraz od km 1+1150,0 do km 1+1705,0 wzmocnienie podbudowy materiałem kamiennym, nawierzchnia z dwóch warstw mieszanek mineralno – bitumicznych, montaż barier ochronnych na nasypie, pobocza, odwodnienie, skrzyżowanie i zjazdy na drogi wewnętrzne, oznakowanie. Remontu mostu w km drogi 1+310 to m.in.: rozebranie poręczy i frezowanie nawierzchni, skucie uszkodzonych kap chodnikowych, wykonanie odwodnienia, położenie warstw nawierzchniowych i dylatacji bitumicznych, montaż barier energochłonnych, wykonanie nawierzchni cienkowarstwowych na kapach chodnikowych.
  6. Droga gminna Nr 110109L od km 0+0,00 do km 1+230 w miejscowości Zakłodzie:  wzmocnienie podłoża geosiatką, nawierzchnia z dwóch warstw mieszanek mineralno – bitumicznych, pobocza.
  7. Droga gminna Nr 110111L Mokrelipie - Zakłodzie w km od 0+687 do km 1+550 m.in.: wzmocnienie podłoża geosiatką, nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, pobocza, odwodnienie.
  8. Droga wewnętrzna na działkach nr ewid. 1234 i 1235 oraz droga wewnętrzna na działkach nr ewid. 1245 i 1246 w miejscowości Gorajec – Zastawie m.in.: wzmocnienie warstw konstrukcyjnych kruszywem łamanym, nawierzchnia z dwóch warstw mieszanek mineralno – bitumicznych łącznej długości 518,0 mb., obustronne pobocza.
  9. Droga w miejscowości Gaj Gruszczański od km 0+0,000 do km 0+282 m.in.: poszerzenie, podbudowa z kruszyw łamanych, nawierzchnia z dwóch warstw mieszanek mineralno – bitumicznych, pobocza, zjazdy, odwodnienie.

 >GALERIA ZDJĘĆ<<

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski