Licznik odwiedzin

3958254

WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dn. 30.01.2023 r.

GR.6140.11.2023

 

   Ogłoszenie o społecznych konsultacjach

"Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności

 zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2023"

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.) oraz zważając na opracowany projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2023"

 Wójt Gminy Radecznica 

zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w zakresie projektu ww. dokumentu.

Przedmiotem konsultacji jest zaopiniowanie przygotowanej do podjęcia przez Radę Gminy Radecznica uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2023.

Rozpoczęcie konsultacji następuje z dniem 30 stycznia 2023 roku, a ich zakończenie dnia 20 lutego 2023 roku. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radecznica (www.bip.gminaradecznica.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radecznica. Nie wyrażenie opinii w określonym wyżej terminie uznaje się za akceptację zapisów Programu.

Przedmiotowe konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie mają mocy wiążącej. Kierowane są one do organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Radecznica oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.).  

 

Wszelkie uwagi i opinie można składać :

- w siedzibie Urzędu Gminy w Radecznicy sekretariat

- pocztą na adres: ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

- drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2023 - PROJEKT

WÓJT GMINY

Marian Szuper

................................................................................................................................................

PRZEWODNICZĄCY

     RADY GMINY

ZO.0002.53.2022                                                                                    

Radecznica,18.01.2023 r.

 

                                                                                  Pan/i

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 zwołuję LIII sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 31 stycznia 2023r o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy. 

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Radecznica za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica

c) w sprawie określenia zwrotu wydatków oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

d) w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanego do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok

e) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Radecznica

f) w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków rewalidacyjnowychowawczych.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.
 2. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad.

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica. Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem: http://www.bip.gminaradecznica.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=4750:klauzula-informacyjna-dotyczaca-transmisji-obrad-rady-gminy-radecznica&id=246:rodo

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Gumieniak               

................................................................................................................................................

XLIV sesja Sejmiku Województwa  Lubelskiego

 

Dnia 12 stycznia 2023 r. w Lublinie odbyła się XLIV sesja Sejmiku Województwa  Lubelskiego na której została przyjęta uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla naszej gminy przez Województwo Lubelskie w kwocie 150.000,00 zł, które zostanie przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego Gminy Radecznica tj.: „Budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego na działkach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako nr 2133/2 o powierzchni 0,6400 ha przy ul. Klasztornej oraz nr 2136/2 o powierzchni 0,0434 ha przy ul. Parkowej w Radecznicy”. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego udzielił głosu Wójtowi Gminy Radecznica Panu Marianowi Szuper, który podziękował radnym za przyjęcie uchwały oraz krótko przedstawił informacje na temat Gminy Radecznica.

Poniżej materiał archiwalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przedstawiający fragment retransmisji XLIV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Zachęcamy do obejrzenia.

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski