Licznik odwiedzin

3800354

INFORMACJA

 

   Wójt Gminy Radecznica serdecznie dziękuje wszystkim stowarzyszeniom, organizacjom i osobom prywatnym zaangażowanym w udzielanie wszelakiej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Ponadto informuję, że na terenie Gminy Radecznica utworzony został ośrodek, w którym udzielamy schronienia uchodźcom.

    Jednocześnie informuje o możliwości pomocy finansowej dla Uchodźców z  Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy. Osoby chętne do udzielenia pomocy w formie finansowej, mogą dokonać wpłaty na niżej podany numer konta Urzędu Gminy w Radecznicy        

05 9632 0006 2002 1600 0055 0001

z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”

................................................................................................................................................

INFORMACJA

 

    Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 13 ust. 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), zgodnie z dyspozycją § 5 uchwały Nr XLV.279.2022 Rady Gminy Radecznica z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury podaje się do wiadomości publicznej ogłoszenie o zamiarze połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum, Sportu i Turystyki w Radecznicy oraz Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica i utworzenia jednej samorządowej instytucji kultury o nazwie: Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Radecznicy.

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem zamieszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radecznica, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radecznica.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji prowadzących działalność w różnych formach. W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą pracownicy i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu.

Natomiast możliwość dokonania połączenia biblioteki wynika z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Jednakże, aby to nastąpiło, organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem (art. 13 ust. 2 ustawy o bibliotekach). Ponadto na organizatorze przy połączeniu biblioteki ciąży obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz uzyskanie zgody od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zamiar utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Radecznicy jest wynikiem dążenia do efektywniejszego wykonywania zadań Gminy w sferze kultury, m.in. poprzez uproszczanie struktur zarządzania oraz sprawniejszą organizację pracy w samorządowych instytucjach kultury ‒ mając na względzie potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy. Połączenie samorządowych instytucji kultury zapewni skoordynowanie działań w sferze kultury (tj. będą wykonywane przez jeden podmiot); zapewni sprawniejsze zarządzanie i podejmowanie działań zapewniających lepszy poziom usług i imprez organizowanych na terenie gminy. Zapewni także wydajniejsze i elastyczniejsze zarządzanie pracownikami oraz racjonalizację wydatków, przy tych samych zasobach kadrowych
i materialnych). Przewidywane połączenie nie naruszy struktury organizacyjnej biblioteki, która nadal będzie wyodrębniona kadrowo, finansowo i organizacyjnie.

Dzięki połączeniu załóg pracowniczych możliwa będzie sprawniejsza organizacja zastępstw i kierowania pracowników do wykonywania usług / prac wymagających w danym momencie większego zaangażowania (np. przy organizowaniu imprez kulturalnych czy różnego rodzaju spotkań literackich powiązanych z promocją lokalnej twórczości lub też w przypadku pojawienia się braków kadrowych wynikłych w przypadku zachorowania pracowników w jednej lub drugiej jednostce). Obecnie funkcjonujące instytucje posiadają podobną strukturę organizacyjną – każda ma dyrektora/ kierownika i głównego księgowego, którym jest to ta sama osoba, zatrudniona w każdej jednostce na część etatu, co wymaga ponoszenia w obu instytucjach wydatków na kadrę zarządzającą. Po połączeniu nastąpi ograniczenie liczby pracowników zarządzających i w efekcie zmniejszenie ponoszonych wydatków osobowych. Dzięki połączeniu z jednej strony nastąpi obniżenie kosztów operacyjnych /administracyjnych, a z drugiej – zwiększenie środków finansowych na bezpośrednią działalność czytelniczą i kulturalną co przyczyni się także do większej promocji korzystania z zasobów kultury, w tym promocji czytania książek.

Połączenie samorządowych instytucji kultury umożliwi przekazanie budynku w którym mają siedzibę zarówno GCKSiT w Radecznicy jak i Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica, a który obecnie oddany jest w trwały zarząd Publicznej Szkole Podstawowej w Radecznicy na działalność związaną wyłącznie z propagowaniem i rozpowszechnianiem szeroko rozumianej działalności kulturalnej w naszej gminie. Posiadanie prawa własności do budynku  jest bardzo często jednym z warunków koniecznych do tego, aby jednostka kultury czy biblioteka mogła składać wnioski w projektach ogłaszanych przez ministerstwo kultury i pozyskiwać środki finansowe, które umożliwią jej zwiększenie zakresu realizacji różnego rodzaju projektów.

Połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań przez podlegające połączeniu instytucje i nie będzie miało wpływu na wykonywanie zadań określonych ustawą o bibliotekach, a zdecydowanie przyczyni się do zwiększenia nadzoru nad działalnością instytucji kultury.

Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury, Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Radecznicy przejmie mienie połączonych instytucji kultury oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmie wszystkie wierzytelności i zobowiązania. Tak więc, połączenie jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie.

Mając na uwadze cel połączenia instytucji kultury, wymagania stawiane bibliotekom publicznym, skutki prawne, finansowe i organizacyjne połączenia oraz ocenę wpływu połączenia na wykonywanie dotychczasowych zadań, w szczególności zadań biblioteki ‒ należy podjąć uchwałę o zamiarze połączenia instytucji kultury, która jest w pełni uzasadniona.

 WÓJT GMINY

Marian Szuper

Uchwała Nr XLV.279.2022 Rady Gminy Radecznica z dnia 28.06.2022r w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy i Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica

................................................................................................................................................

WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dn.21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U.  z 2021r.  poz.1899 ze zm.)

          Wójt Gminy Radecznica informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica  ul. B. Prusa 21(na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaradecznica.pl, www.gminaradecznica.pl  wywieszono i opublikowano na okres 21 dni tj. od 30.06.2022 r.  do dnia 20.07.2022 r. (włącznie) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który obejmuje działkę zabudowaną budynkiem sklepu  nr 1004  o pow.0,1427 ha, położoną w obrębie Gorajec  Stara Wieś.

 

 WÓJT GMINY

Marian Szuper

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

................................................................................................................................................

APEL O OSZCZĘDZANIE WODY

 

     W związku z panującą suszą w celu uniknięcia przerw w dostawie wody zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Radecznica o oszczędzanie wody i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej do czasu zmiany sytuacji pogodowej. W szczególności dotyczy to poboru wody do celów takich jak: podlewanie trawników, przydomowych ogródków.

Ograniczenie zużycia wody zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.

 Sekretarz Gminy

 mgr Edyta Dubiel

 

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski