Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 27.03.2024r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości własności Gminy Radecznica do oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości             

Zarządzenie Nr 32/2024

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 27.03.2024r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości własności Gminy Radecznica

do oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości           

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz.40) oraz art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U z 2023 poz. 344 ), Wójt Gminy Radecznica zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Przeznacza się do oddania w użyczenie:

a. na czas oznaczony na okres 5 lat następujące nieruchomości:

– budynek usytuowany na dz. nr 311/5 w obrębie Gaj Gruszczański

– budynek usytuowany na dz. nr 92/3 w obrębie Gruszka Zaporska

– budynek usytuowany na dz. nr 836 w obrębie Zaporze

b. na czas nieoznaczony:

– lokal użytkowy w budynku na dz. nr 1024 w obrębie Gorajec-Stara Wieś

  1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie obejmujący nieruchomości określone w ust. 1 w brzmieniu jako załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w §1 ust. 2 przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie wykazu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radecznicy na okres 21 dni.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu publikuję się w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i geodezji.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 WÓJT GMINY

 Marian Szuper

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2024

Skip to content