Licznik odwiedzin

3775367

  

Ogłoszenie

Wójta Gminy Radecznica

o otwartym konkursie ofert.

 

                          Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/152/2013 Rady Gminy  Radecznica  z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2014 , Wójt Gminy Radecznica  ogłasza  otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

1. Rodzaj zadania

 

Zadania przewidziane do realizacji to:

a)-reprezentowanie gminy w współzawodnictwie sportowym dotyczącym piłki nożnej poprzezorganizowanie, szkolenie i udział  drużyn w rozgrywkach i turniejach dotyczących tej dyscypliny sportu,

b)- organizacja, przygotowanie, udział zawodników reprezentujących  społeczeństwo gminy w innych zawodach, rozgrywkach czy współzawodnictwie sportowo-rekreacyjnym, w szczególności w ramach igrzysk „Mieszkańców zamojskiej wsi”.

Zlecenie realizacji zadań w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia realizacji wykonywania  zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Minimalny wkład własny oferenta ma wynosić  nie mniej niż 1% całkowitego kosztu zadania.

 

2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Wysokość środków na powyższe  zadania w zakresie upowszechniania kultury fizyczne wynosi łącznie 20.000,- zł. w tym na zadanie  a) do 18.000,- zł. na pozostałe tj. b) do 2.000,- zł.

 

3. Zasady przyznawania dotacji

Dotację mogą otrzymać  organizacje pozarządowe i inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  działające statutowo w zakresie zadań publicznych o których mowa powyżej.

 

Dotowane mogą być zadania  realizowane  na rzecz mieszkańców Gminy Radecznica .

 

Dotację można otrzymać na zadania realizowane do dnia 31 grudnia 2014r.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z  otrzymaniem dotacji a do rozstrzygnięć konkursu nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

Dotacja może być przyznana kilku oferentom jak również kwota dotacji może być inna od wnioskowanej. W takim przypadku oferent będzie mógł negocjować zmianę zakresu rzeczowego zadania.

 

Dotacja  nie  będzie przyznawana i nie może być wykorzystana na  remonty budynków  nie będących własnością gminy, zadania i zakupy inwestycyjne, zakupy gruntów, działalność gospodarczą, pokrycie kosztów nałożonych kar, utrzymania biura podmiotów i działalność polityczną.

 

Dotację przyznaje Wójt Gminy po zapoznaniu się z oceną i propozycją  wyrażoną przez Komisję Konkursową.

 

Przekazanie dotacji następuje po zawarciu umowy i na warunkach w niej ustalonych.

 

4. Terminy i warunki realizacji zadań.

 

Szczegółowe  terminy i warunki realizacji zadań będą uregulowane w zawieranej umowie. Ramowy wzór umowy  zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Oferent zobowiązany jest do sporządzania i składania częściowych i końcowych sprawozdań z realizacji zadań na warunkach określonych w umowie.

 

Zadania  należy realizować w okresie ustalonym umową, –najpóźniej do  31 grudnia 2014r.

 

5. Termin składania ofert.

 

Oferty należy składać w terminie do 10 lutego 2014r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy ( w godzinach pracy) w zamkniętych kopertach z napisem  „Konkurs ofert na zadania w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Na kopercie ma być umieszczona nazwa i adres  podmiotu składającego ofertę.

 

Oferty wraz z załącznikami należy składać według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie  wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ).

 

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.

Do celów wyboru oferty zostanie powołana  Komisja Konkursowa .

Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne:

W kryterium formalnym Komisja oceni m.in.

- termin  złożenia oferty,

- czy oferta złożona  według właściwego wzoru,

- czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,

- czy zadanie  z oferty  jest zgodne z  ogłoszeniem o konkursie,

- czy oferta zawiera wszystkie wymagane i wypełnione  załączniki,

- czy oferta została podpisana przez  upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS.

W kryterium merytorycznym Komisja oceni m.in.

-wartość merytoryczną zadania,

-możliwość realizacji zadania przez oferenta,

-kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego,

-proponowaną jakość wykonania zadania i  kwalifikacje osób,

-wkład rzeczowy i osobowy podmiotu w realizację zadania,

-dotychczasowe doświadczenia w realizacji  takich lub podobnych zadań.

 

Rozstrzygnięcie konkursu co do wyboru  oferty nastąpi w terminie do 10 dni od upływu terminu do złożenia ofert. Ogłoszenie  w tej sprawie  do publicznej wiadomości  nastąpi niezwłocznie po dokonaniu  wyboru oferty przez Wójta Gminy i zamieszczone na stronach internetowych oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

 

7.Wysokość środków  przekazanych organizacjom pozarządowym w roku poprzednim.

W roku 2012 i 2013 na zadania  tego samego rodzaju tj. na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przekazano łącznie dotację odpowiednio w wysokości 17 tys. zł. i 20 tys. zł.

 

Radecznica, dnia  17 stycznia 2014r.                        

                                                                                                                                                      Wójt

                                                                                       Gabriel Gąbka

 

 

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski