Licznik odwiedzin

3903372

Perły Biznesu rozdane

 

     W piątek 16 września 2022 r. w Zamościu odbyła się uroczysta gala V edycji Plebiscytu Perły Biznesu, organizowanego przez Kronikę Tygodnia.

Perły przyznawane były w kategoriach: Mikroprzedsiębiorstwo, Małe Przedsiębiorstwo, Średnie Przedsiębiorstwo, Debiut Roku, Innowacja Roku, Produkt Roku, Dobroczyńca Roku, Kobieta Sukcesu i Inwestycja Samorządowa.

Decyzją kapituły w kategorii Inwestycja Samorządowa Gmina Radecznica zajęła III miejsce za realizację inwestycji „Poprawa stanu szkolnej infrastruktury sportowej na terenie gminy Radecznica”. Podczas gali laureatom konkursu nagrody wręczali członkowie kapituły konkursowej. Perłę Biznesu odebrał Wójt Gminy Pan Marian Szuper. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, którzy głosowały na inwestycje zgłoszoną przez naszą gminę.

>GALERIA ZDJĘĆ<<

................................................................................................................................................

Komunikat dotyczący oświetlenia ulicznego

 

     Informuje się mieszkańców gminy Radecznica, że w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz zaleceniami nałożonymi na wszystkie organy administracji publicznej dotyczącymi ograniczenia zużycia energii elektrycznej od dnia 19.09.2022 r. zmianie ulegnie godzina wygaszenia oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Oświetlenie wygaszane będzie o godz. 21:00

 

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

................................................................................................................................................

Reprezentacja Gminy na Dożynkach Diecezjalnych

 

Barwne i starannie wykonane wieńce są dowodem wdzięczności za całoroczne zbiory i pomyślnie zakończone żniwa. To czas radości i podziękowań za tegoroczne obfite zbiory. Tak było i w tym roku podczas Diecezjalnego Święta Plonów, które odbyło się 11 września 2022 r. w Krasnobrodzie. Mszę Świętą Dziękczynną w Sanktuarium Nawiedzenia NMP odprawił Ks. Bp Mariusz Leszczyński. Ważnym elementem eucharystii było poświęcenie wieńców oraz przekazanie chleba i innych darów ołtarza gospodarzowi uroczystości przez starostów dożynkowych. Oprócz nich dary ołtarza składały delegacje wieńcowe, wśród których była również reprezentacja gminy Radecznica: Wójt Gminy Pan Marian Szuper, Starostowie: Pan Jerzy Gumieniak i Pani Alina Śledź wraz z członkami KGW „Nasze Źródła” z Zaporza.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RADECZNICA

O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

 

I. Informacja o stanowisku pracy:

 1. Miejsce pracy: teren Gminy Radecznica
 2. Wymiar czasu pracy: etat;
 3. Charakter pracy: prowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych i budowlano – montażowych na sieci wodno – kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, usuwanie awarii, wykonywanie odczytów i wymiany wodomierzy.

II. Wymagania obowiązkowe:

 1. Obywatelstwo: polskie;
 2. Wykształcenie: co najmniej zawodowe (mechaniczne, hydrauliczne, elektryczne i inne);
 3. Posiadanie prawo jazdy kat. B;
 4. Podstawowa znajomość obsługi komputera;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 7. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność, uczciwość, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku, punktualność, dyspozycyjność.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane wykształcenie średnie techniczne (mechaniczne, hydrauliczne, elektryczne);
 2. Mile widziane uprawnienia elektroenergetyczne potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typ E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV;
 3. Mile widziane uprawnienia hydrauliczne, elektroenergetyczne potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typ D, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru;
 4. Mile widziane uprawnienia operatora koparki, ładowarki.

IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. Podanie o pracę - list motywacyjny;
 2. Życiorys – CV;
 3. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1);
 4. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe;
 5. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 6. Kserokopia prawa jazdy;
 7. Oświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2);
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)

V. Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica z siedzibą w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica tel. 846818001, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radecznica.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Kodeks Pracy, o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, wyłącznie do czasu zakończenia tego procesu.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 221 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 23.09.2022 r.

 

Uwagi:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy,
(pn. – pt. w godz. 730 – 1530) lub przesyłać drogą pocztową w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko konserwator” na adres: Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21,
22 – 463 Radecznica.

Aplikacje, które wpłyną do urzędy po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania dokumentów nastąpi ich weryfikacja pod względem formalnym i wstępna ocena. Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 WÓJT GMINY 

Marian Szuper

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski