Licznik odwiedzin

3827305

Rywalizacja jednostek OSP

 

    W minioną niedzielę tj. 19.06.2022 r. na boisku sportowym w Gaju Gruszczańskim zostały zorganizowane Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, w których wzięło udział 17 drużyn z terenu Gminy Radecznica: 14 jednostek OSP oraz 3 chłopięce Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Upalna aura nie przeszkodziła strażakom - ochotnikom w rozegraniu zawodów. Mimo trudnych warunków atmosferycznych rywalizacja przebiegała na  wysokim poziomie, a żaden z zawodników nie dał sobie taryfy ulgowej. Strażacy swoje umiejętności prezentowali w musztrze, sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. O ostatecznej klasyfikacji decydował łączny czas uzyskany w dwóch konkurencjach: sztafecie oraz bojówce. Rywalizacja przebiegała pod fachowym okiem komisji sędziowskiej delegowanej z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Rozegrane zawody były okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawności sprzętu jakim dysponują.  Gospodarzem tegorocznych zawodów była jednostka OSP Mokrelipie. O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Dęta Zaburze.

Po ogłoszeniu wyników Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Marian Szuper wręczył drużynom puchary, okolicznościowe statuetki i dyplomy. Pogratulował jednostkom wspaniałego przygotowania i umiejętności. Podziękował wszystkim za udział w zawodach, a organizatorom za przygotowanie techniczne obiektu. Zwycięzcy niedzielnych zmagań będą reprezentować Gminę Radecznica w zawodach na szczeblu powiatowym.

Wszystkim drużynom  składamy wyrazy uznania za trud włożony w przygotowanie się do zawodów, a także dziękujemy za pokaz umiejętności pożarniczych. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym!

Poniżej zestawienie wyników:

OSP
Lp.
OSP
Punkty karne sztafeta
Czas
Razem
Sztafeta
Punkty karne
bojówka
Czas
Bojówka
Razem
Łącznie
punkty
1
Radecznica
-
58,65
58,65
-
32,50
32,50
91,15
2
Gorajec-Stara Wieś
-
63,02
63,02
-
30,84
30,84
93,86
3
Gorajec-Zagroble
-
60,75
60,75
-
33,60
33,60
94,35
4
Latyczyn
-
65,87
65,87
-
32,05
32,05
97,92
5
Podborcze
-
66,43
66,43
-
33,18
33,18
99,61
6
Gruszka Zaporska - 67,24 67,24 - 36,14 36,14 103,38
7
Dzielce
3 63,65 66,65 - 36,81 36,81 103,46
8
Zaburze
3
65,94
68,94
-
35,23
35,23
104,17
9
Mokrelipie
-
69,75
69,75
-
36,40
36,40
106,15
10
Zakładzie
-
67,77
67,77
5
36,87
41,87
109,64
11
Zaporze
-
70,99
70,99
-
42,67
42,67
113,66
12
Czarnystok
-
65,00
65,00
-
49,15
49,15
114,15
13
Gorajec-Zastawie
-
69,15
69,15
-
53,78
53,78
122,93
14
Wólka Czarnostocka
-
61,29
61,29
-
74,47
74,47
135,76
 MDP
Lp.
MDP
Punkty karne sztafeta
Czas
Razem
Sztafeta
Punkty karne
bojówka
Czas
Bojówka
Razem
Łącznie punkty
1
Radecznica
-
58,85
58,85
-
17,06
17,06
75,91
2
Gorajec-Zagroble
-
59,42
59,42
-
17,76
17,76
77,18
3
Gorajec-Stara Wieś
-
58,24
58,24
-
21,22
21,22
79,46

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

 

WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, 14.06.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radecznica w 2022 r.

 

       Na podstawie art. 15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ) po zapoznaniu się z wynikami  prac Komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców Gminy Radecznica ogłaszam, że do realizacji w 2022 r. wybrano oferty na następujące zadania:

Prowadzenie profilaktycznej działalności  w szczególności dla dzieci i młodzieży

  1. Wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego i promocja zdrowego stylu życia

Lp.

Nazwa organizacji

Wysokość przyznanych środków publicznych na realizację zadania

1.

Koło Gospodyń Wiejskich Czarnystok

6.800,00 zł

2.

Koło Gospodyń Wiejskich Gorajec-Stara Wieś

6.800,00 zł

3.

Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”

6.800,00 zł

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Stąd Jesteśmy”

2.600,00 zł

 

 2. Organizacja bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w dni wolne od zajęć szkolnych

Lp.

Nazwa organizacji

Wysokość przyznanych środków publicznych na realizację zadania

1.

Koło Gospodyń Wiejskich Podborcze

6.000,00 zł

2.

Koło Gospodyń Wiejskich Dzielce

4.000,00 zł

Oferenci, którzy otrzymali dotację inną niż wnioskowana winni niezwłocznie przedłożyć następujące dokumenty:

1. Zaktualizowany plan i harmonogram działań

2. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Do pobrania:

................................................................................................................................................

W Czarnymstoku odbyły się uroczystości związane z nadaniem imienia szkole

 

     Dzień 12 czerwca 2022 r. zapisał się w historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego. Procedurę nadania imienia społeczność szkoły podjęła w ubiegłym roku. Wybór patrona musiał być poprzedzony wieloma konsultacjami z radą rodziców, gronem pedagogicznym, a przede wszystkim z uczniami. W przypadku Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku przy akceptacji wszystkich grup społecznych kandydatem na patrona wskazany został bł. ks. Zygmunt Pisarski. To postać związana z lokalną społecznością. W latach 1930-1932 był Proboszczem w Parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Trzęsinach oraz uczył religii w szkole w Czarnymstoku. Uwielbiał pracować z dziećmi i był oddany parafii.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się o godz. 11-stej montażem słowno – muzycznym w wykonaniu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku w kościele parafialnym pw. Świętego Jana Chrzciciela w Trzęsinach. Następnie sprawowana była Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Bp. Mariana Rojka, na której zgromadziła się cała społeczność szkoły oraz zaproszeni goście. Dalsza część zaplanowanych uroczystości miała miejsce w świetlicy w CzarnymstokuPo wprowadzeniu pocztów sztandarowych odegrano Hymn Państwowy i rozpoczęła się część oficjalna. Wszystkich uczestników niedzielnej uroczystości powitała dyrektor szkoły Pani Agnieszka Nowomińska, która krótko przedstawiła historię szkoły oraz przebieg prac związanych z wyborem patrona. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gumieniak odczytał stosowną uchwałę o nadaniu imienia szkole, którą przekazał Pani dyrektor.

     Kolejnym punktem było przekazanie sztandaru oraz jego prezentacja. Następnie przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców złożyli uroczyste ślubowanie. Tego dnia uczestnicy mogli również obejrzeć wystawę zdjęć dokumentujących historię i działalność szkoły w Czarnymstoku.

      W niedzielnych uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście m.in.: Poseł na Sejm RP Pani Beata Strzałka, Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Sachajko, Senator RP Pan Jerzy Chróścikowski, Doradca w Ministerstwie Sprawiedliwości Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego Michał Hafych, Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Monika Żur, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu Pan Marcin Kulig, Radni Powiatu Zamojskiego: Pani Gertruda Miarowska i Pan Lucjan Bednarz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj Andrzej Borowiec, Wójt Gminy Radecznica Pan Marian Szuper, Sekretarz Gminy Pani Edyta Dubiel, Skarbnik Gminy Pani Bożena Kiesz, wieloletni były Dyrektor PSP w Czarnystoku Pan Jan Obszyński, radni oraz sołtysi z terenu gminy.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE

 

     Zgodnie z Ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 23 grudnia 2021 r. w terminie od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" PROW 2014 - 2020. Wsparcie takie może być związane z odtworzeniem zniszczonych składników gospodarstwa, bądź z odtworzeniem potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 431, z 2020 r.  poz. 1530 oraz z 2021 r. poz. 1479), zwane dalej: „rozporządzeniem”.

Wsparciem mogą zostać objęte gospodarstwa, w których w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku:

  • wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2–6 i 8–11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), i szkody te, oszacowane przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę, w danym roku kalendarzowym wynoszą:
  • co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r.  poz. 36), lub rybach
  • dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
  • powiatowy lekarz weterynarii nakazał temu rolnikowi, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń w związku z wyznaczeniem gospodarstwa, którego jest posiadaczem, jako ogniska tej choroby zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt albo w związku ze zlokalizowaniem tego gospodarstwa na obszarze zapowietrzonym albo zagrożonym, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a:
  • w dniu wydania ww. decyzji, świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika oraz
  • po wykonaniu tej decyzji w siedzibie stada w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2021 r. poz. 1542), w której przebywały świnie, których dotyczyła ta decyzja, rolnik nie utrzymuje świń.

................................................................................................................cztaj więcej..............

Szukaj

Aktualności

Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”! W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film - pokaż, jak zmienia się polska wieś! Czekają nagrody pieniężne i upominki rzeczowe. Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16. do 40. roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe. Kategoria I Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi. Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat. Kategoria II Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych. Celem konkursu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych. Nagrody Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto; za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto; za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto. Ponadto, w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień - każde w wysokości 1 000 zł brutto oraz upominków rzeczowych. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak się zgłosić? Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu – ARiMR i KOWR. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
................................................................................................................................................
Rusza trzecia edycja konkursu „Ekolubelskie”!        Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza na trzecią edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2022″. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2022”. Konkurs ma na celu kreowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego; kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego i lubelskiej wsi; rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Do udziału zapraszamy rolników ekologicznych z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD. Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin Konkursu. Wyboru zwycięzców dokona kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora oraz branżowych ekspertów. Laureatów tytułu poznamy podczas uroczystej gali w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Zwycięscy otrzymają m.in.: tytuł „Lubelski Ekorolnik 2022”, statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe Przypominamy, że rolnicy mogą zgłaszać się do konkursu sami. Swoich kandydatów mogą też typować różne instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, jak również samorządy powiatowe i gminne, które serdecznie zapraszamy do współpracy! Zgłoszenia należy przesyłać do 18 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – stempla z Kancelarii Ogólnej UMWL w Lublinie) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinieul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem: „Ekolubelskie 2022” Do pobrania: Formularz zgłoszenia kandydata Ekolubelskie 2022 Regulamin konkursu Ekolubelskie 2022
................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski