Licznik odwiedzin

3775361

INFORMACJA

 

   Wójt Gminy Radecznica serdecznie dziękuje wszystkim stowarzyszeniom, organizacjom i osobom prywatnym zaangażowanym w udzielanie wszelakiej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Ponadto informuję, że na terenie Gminy Radecznica utworzony został ośrodek, w którym udzielamy schronienia uchodźcom.

    Jednocześnie informuje o możliwości pomocy finansowej dla Uchodźców z  Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy. Osoby chętne do udzielenia pomocy w formie finansowej, mogą dokonać wpłaty na niżej podany numer konta Urzędu Gminy w Radecznicy        

05 9632 0006 2002 1600 0055 0001

z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”

................................................................................................................................................

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radecznica- Diagnoza obszarów problemowych

 

     Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych (naprawczych) na obszarach dotkniętych problemami.

Opracowanie GPR pozwoli na skorzystanie przez władze samorządowe ich jednostki organizacyjne, ale także lokalne firmy z dofinansowania Unii Europejskiej (Fundusze dla Lubelskiego, dawniej Regionalny Program Operacyjny).

Aby móc prowadzić działania naprawcze na danym terenie w pierwszej kolejności należy wyznaczyć obszar zdegradowany. Jest to obszar (teren sołectwa, pomniejszony o obszary niezamieszkałe) na którym występują problemy społeczne (np. wysoki poziom bezrobocia) oraz jeden z poniżej wymienionych problemów:
- gospodarczy (w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
- środowiskowy (np. przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska),
-przestrzenno-funkcjonalny (dot. niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego),
- techniczny (np. złego stanu technicznego obiektów budowlanych).

Z obszaru zdegradowanego, wyznacza się obszar rewitalizacji (maksymalnie 20% powierzchni gminy, zamieszkały maksymalnie przez 30% mieszkańców). Po przyjęciu GPR, to na tym obszarze można korzystać z dofinansowania na realizację projektów rewitalizacyjnych.

Analiza danych dostarczonych przez Urząd Gminy, Policję, Powiatowy Urząd Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wskazała, że obszarami dotkniętymi problemami społecznymi są sołectwa:
1. Radecznica,
2. Trzęsiny,
3. Latyczyn,
4. Podlesie Duże,
5. Zaporze,
6. Gruszka Zaporska,
7. Czarnystok,
8. Gaj Gruszczański,
9. Podborcze,
10. Gorajec-Stara Wieś,
11. Zaburze

Link do elektronicznej wersji ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZxn9G6pVkn-ZdHtRibtjxwJ-7V-z3uiHLT3WYnTwHY1ii8Q/viewform

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety.

................................................................................................................................................

INFORMACJA

 

     Informuje się mieszkańców miejscowości Zakłodzie, że w dniu  23 maja 2022 r. rozpoczną się roboty związane z remontem mostu na rzece Por w ciągu drogi gminnej nr 110111L (łączącej m. Mokrelipie - Zakłodzie)

 W związku z powyższym most będzie zamknięty do czasu zakończenia jego remontu.

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

................................................................................................................................................

INFORMACJA

 

     Urząd Gminy w Radecznicy przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2022 r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z  zezwoleń.

Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30% tej opłaty (art.18 ust.12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi).
Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Wpłaty należy  dokonywać  na konto Urzędu Gminy – nr rachunku bankowego: 05 9632 0006 2002 1600 0055 0001

W tytule należy wpisać: Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych II rata, rok 2022

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski