Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zarządzenie Nr 170/2023 Wójta Gminy Radecznica z dnia 5.12.2023r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 170/2023

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 5.12.2023r.

 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego   

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz.40) oraz art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U z 2023 poz. 344 )oraz uchwały Nr L.XI.361/2023.,  Rady Gminy Radecznica z dnia  27.10.2023r.r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zaporzu  zarządza, co następuje:

§ 1.Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz , o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Radecznicy, ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na stronach internetowych Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Radecznica nr 170/2023

Skip to content