Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zarządzenie Nr 171/2023 Wójta Gminy Radecznica z dnia 05.12.2023 r.  w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem   

Zarządzenie Nr 171/2023

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 05.12.2023 r.

 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem           

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz.40) oraaz art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U z 2023 poz. 344 ), Wójt Gminy Radecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznaczam w najem na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz , o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Radecznicy, ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na stronach internetowych Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Załącznik Nr  1 do zarządzenia Wójta Gminy Radecznica nr 171/2023
WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Radecznica przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat

Skip to content