Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 3/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 3/2024

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 5 stycznia 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy

 

                 Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2023r., poz 40 z późn. zm ), art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022r., poz. 530 z późn. zm), art. 122 ust. 1 i art. 123 ustawy z dnia 11 marca 2009 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn.zm) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy.

§ 2

Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1.W celu oceny kandydatów i przeprowadzenia procedury naboru powołuje się komisję rekrutacyjną w składzie :

  1. Edyta Dubiel – sekretarz gminy
  2. Bożena Kiesz – skarbnik gminy
  3. Wiesława Oleszek – główny księgowy GOPS

2. Komisja rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

§ 4

Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w :

1.Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy w Radecznicy i GOPS w Radecznicy,

2. na stronie internetowej : urzędu gminy w Radecznicy i GOPS w Radecznicy,

3. na tablicy ogłoszeń urzędu gminy w Radecznicy i GOPS w Radecznicy.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radecznica.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2024

Kwestionariusz osobowy doc.

Kwestionariusz osobowy pdf

Oświadczenie doc.

Oświadczenie pdf

Skip to content