Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Z A R Z Ą D Z EN I E  Nr 1/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy z dnia 5 stycznia 2024 r.

Z A R Z Ą D Z EN I E  Nr 1/2024

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy

z dnia 5 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radecznicy

 

    Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. w Dz. U. z 2022r., poz. 530), art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radecznicy.

§ 2

Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1.W celu oceny kandydatów i przeprowadzenia procedury naboru powołuje się komisję rekrutacyjną w składzie:

  1. Wiesława Oleszek –  Przewodniczący Komisji
  2. Agnieszka Babiuch  –   Sekretarz Komisji
  3. Bożena Kiesz  –   Członek Komisji
  4. Edyta Dubiel  –    Członek Komisji

2. Komisja rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

§ 4

Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w :

  1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radecznicy i GOPS w Radecznicy.
  2. Na stronie internetowej: Urzędu Gminy w Radecznicy i GOPS w Radecznicy.
  3. Na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Kierownik GOPS 

                                                                                                            Łucja Bednarz 

Załącznik do Zarządzenia 1/2024 Kierownika GOPS

Załącznik nr 1 pdf

Załącznik nr 1 doc.

Załącznik nr 2 pdf

Załącznik nr 2 doc.

Załącznik nr 3 pdf

Załącznik nr 3 doc

Klauzula informacyjna

Skip to content