Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Wsparcie dla inwestora

Polska Strefa Inwestycji / Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)

Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Za realizację zadań wynikających z prezentowanej ustawy odpowiadają zarządzający SSE w Polsce.

Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem.

Parki Przemysłowe i Technologiczne

Parki przemysłowe i technologiczne to miejsca, w których dzięki zgromadzeniu firm z jednej branży oraz wspierających je placówek badawczo-naukowych możliwy jest szybki ich rozwój. To coraz powszechniej stosowane w naszym kraju rozwiązania prorozwojowe. Oferowane przez nie udogodnienia są skierowane zarówno do przedsiębiorców polskich, jak i zagranicznych. Wybierz województwo i zapoznaj się z ofertą.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Jedna z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w gminach jest zwolnienie z podatków i opłat lokalnych. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przyznaje radom gmin uprawnienia w zakresie kształtowania stawek podatkowych i ustanawiania przedmiotowych zwolnień od przewidzianych w niej podatków i opłat. Podstawowe znaczenie dla przedsiębiorców ma zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Centra badawczo-rozwojowe

O status Centra Badawczo-Naukowego może ubiegać się przedsiębiorca, niebędący instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, prowadzący badania lub prace rozwojowe. Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2020 poz. 1752 z późn. zm), dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Nowelizacja umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych, z zastrzeżeniem obszarów występowania złóż kopalin (chyba, że inwestycja dotyczy tychże złóż). Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozostają w mocy aż do końca 2026 roku. Dodatkowo w nowelizacji z dnia 31 lipca 2019 r. dopuszczono wsparcie również dla inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, tym samym znacznie rozszerzono ofertę lokalizacji, w których przedsiębiorcy mogą otrzymać zwolnienie podatkowe. 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która w dużej mierze związana była ze zmianą mapy pomocy regionalnej.

Atuty i sukcesy SSE:

 • budowa kilkunastu obiektów przemysłowych oddanych do dyspozycji inwestorów,
 • bogata oferta terenów inwestycyjnych (działki od 0,5 do 50 ha),
 • pakiet przywilejów i zachęt podatkowych na najwyższym poziomie w kraju,
 • profesjonalizm, doświadczenie i pomoc pracowników strefy na każdym etapie inwestycji,
 • bardzo dobra współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • możliwość wydzierżawienia i kupna hal, wynajmu powierzchni biurowych,
 • wolne tereny inwestycyjne,
 • możliwość pozyskania środków na rozwój – pożyczki, kredyty, leasing, factoring.
 • łączna wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez wszystkie firmy działające w Strefie od momentu jej powstania do teraz: ok. 10,6 mld zł
 • łączne zatrudnienie na terenie Strefy: ponad 27 tys.
 • sektory wiodące: metalowy, motoryzacyjny, maszynowy, meblarski, spożywczy.

W Urzędzie Gminy w Radecznicy zostanie utworzony Punkt Obsługi Inwestora, z myślą o obsłudze inwestora. Inwestorzy, którzy zdecydują się na inwestycje na terenie gminy Radecznica, zostaną objęci opieką pracownika przy procedurach administracyjnych jak i prawnych, które będą związane z procesem inwestycyjnym. Pracownik zajmujący się sprawami, które są związane z informacją jak i promocją gospodarcza gminy Radecznica, udzielą inwestorowi informacji w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych.

Na poziomie regionalnym oferowane jest wsparcie finansowe w ramach Funduszu Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027.

https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-europejskie-2021-2027

Częściowe wsparcie na utworzenie nowego miejsca pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych czy wsparcie procesów rekrutacji i szkolenia można uzyskać we wskazanych poniżej Urzędach Pracy.

https://zamosc.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

https://wuplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

Możliwość rozwoju oferty lokalizacyjnej gminy, np. poprzez inwestycje gminne, przyłączanie nowych gruntów (współpraca z innymi właścicielami lub długofalowe planowanie wykupu).

Pliki do pobrania:

Oferta inwestycyjna

Skip to content