Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego

Gmina Radecznica wraz Liderem Projektu gminą Komarów-Osada oraz gminami: Adamów, Grabowiec, Łukowa, Stary Zamość realizuje projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy JST realizujące projekt.

Grupami docelowymi są mieszkańcy gmin współrealizujących projekt, tj. Komarów-Osada (partner wiodący) oraz gmin: Adamów, Grabowiec, Łukowa, Radecznica i Stary Zamość, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego oraz pracownicy urzędów JST współrealizujących projekt.

W Gminie Radecznica planowane są następujące działania:

  • zakup i uruchomienie portalu e-usług dla mieszkańców,
  • rozbudowę systemów dziedzinowych,
  • opracowanie i wdrożenie e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych,
  • wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i digitalizacji zasobów informacji sektora publicznego,
  • opracowanie i wdrożenie e-usług z zakresu informacji przestrzennej,
  • zakupy sprzętowe do elektronizacji urzędu oraz zwiększenia bezpieczeństwa informatycznego.

Rezultatem projektu będzie ułatwienie  mieszkańcom 6 gmin załatwianie spraw urzędowych przez internet.

Całkowita wartość projektu: 9 623 911,14 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 8 180 324,46 zł

Wartość części projektu realizowanego przez Gminę Radecznica: 1 412 554,14 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 200 671,02 zł

Skip to content