Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Modernizacja (przebudowa)drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+325 do km 0+571 na działce ewid. 1572 w miejscowości Gorajec-Zagroble

Modernizacja (przebudowa) nawierzchni drogowej na odcinku długości 246,00 mb. szer. jezdni 3,50 m w tym m.in.:

– usunięcie humusu i zanieczyszczeń spycharkami,

– profilowanie i zagęszczenie podłoża,

– warstwy z tłucznia kamiennego,

– nawierzchnia betonowa,

– wykonanie szczelin poprzecznych,

– formowanie i zagęszczenie poboczy.

Okres realizacji VII 2023 – VIII 2023.

Dofinansowanie   106.000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji   184.002,18 zł

Skip to content