Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

KOMUNIKAT W SPRAWIE BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ogłoszony w dniu 1 grudnia godz. 13:25

K O M U N I K A T

W  S P R A W I E   B R A K U     

P R Z Y D A T N O Ś C I   W O D Y   D O   S P O Ż Y C I A

ogłoszony w dniu 1 grudnia godz. 13:25

UWAGA ODBIORCY WODY WODOCIĄGOWEJ

Wójt Gminy Radecznica zawiadamia odbiorców wody z wodociągu Gorajec-Zagroble zaopatrującego w wodę miejscowości: Czarnystok, Wólka Czarnostocka, Gorajec-Zagroble, Gorajec-Zastawie, Gorajec-Stara Wieś,

że zgodnie z decyzją z dnia 1 grudnia 2023 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu ze względu na obecność bakterii enterokoki  woda z wodociągu Gorajec-Zagroble nie nadaje się do:

– picia,

– przygotowywania potraw gotowanych,

– przygotowywania zimnych napojów i wytwarzania lodu do napojów,

– mycia owoców i warzyw,

– mycia naczyń kuchennych i sztućców,

– mycia zębów,

– mycia i kąpieli.

Woda może być wykorzystywana tylko i wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych.     

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci powinni zachować szczególną ostrożność.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych, należy zgłosić się do lekarza bez zbędnej zwłoki.

Producentów żywności, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o niezgodności jakości wody z wymaganiami sanitarnymi.

Jednocześnie informuję, że zostały podjęte działania w celu  poprawy jakości wody.

Wobec powyższego informujemy, że woda dostarczana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gorajec poddawana jest dezynfekcji. Podczas chlorowania prowadzimy monitoring poziomu chloru wolnego w wodzie, tak aby był w stężeniu bezpiecznym dla odbiorców.

O wszelkich zmianach w sytuacji związanych z jakością wody Urząd Gminy Radecznica będzie informował na bieżąco.

Z up. WÓJTA   

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Skip to content