Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zarządzenie Nr 77/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 12.06.2024r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 77/2024

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 12.06.2024r.

 

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem           

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz.40) oraz art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   

  o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U z 2023 poz. 344 ) Wójt Gminy Radecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznaczam w na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz , o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Radecznicy i na stronach internetowych oraz ogłoszenie informacji w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       WÓJT GMINY       

mgr inż. Edward Polak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 77.2024

Skip to content