Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

ZARZĄDZENIE Nr 53/2024 WÓJTA GMINY RADECZNICA Z DNIA 10 MAJA 2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY RADECZNICA NA 2024 ROK

 

Działając na podstawie art. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) w związku z art. 5  ust. 4,  art. 11 ust. 1 i 2, art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXII.371.2023 Rady Gminy Radecznica w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dn. 30.11.2023 r. poz. poz. 6745) Wójt Gminy Radecznica zarządza co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie.

 § 2

Ogłoszenie o konkursie, którego treść stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia zamieszczone zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radecznicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr inż. Edward Polak

Skip to content