Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Radecznica

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609.) zwołuję II sesję Rady Gminy Radecznica IX kadencji w dniu 17 maja 2024r o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.        

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

b) w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Radecznica

c) w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Radecznica

d) w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica. Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem:  https://bip.gminaradecznica.pl/wp-content/uploads/2024/05/rodo-obrady.pdf

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Marcin Zymon

Skip to content