Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zarządzenie nr 135/2023 Wójta Gminy Radecznica z dnia 06 października 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radecznica do oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr 135/2023

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 06 października 2023 roku

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radecznica

 do oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ) w zw. z art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj: Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 z późn. zm.), Wójt Gminy Radecznica zarządza, co następuje:

§1

1. Przeznacza się do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony następujące nieruchomości:

– dz. nr 118 o pow. 0,1591 ha poł. w obrębie Radecznica,

2. ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie obejmujący nieruchomości określone w ust. 1 w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 2 przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie wykazu na stronie internetowej Urzędu Gminy Radecznica na okres 21 dni.

2. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie lokalnej.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Insp. ds. rolnictwa i geodezji.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Skip to content