Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zaproszenie na LXIII sesję Rady Gminy Radecznica

Radecznica,05.12.2023r .    

ZO.0002.63.2023                                                                                               

                                                                                     Pan/Pani

                                                                                     

              Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 – o samorządzie gminnym/ tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ zwołuję LXIII sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 15 grudnia 2023r o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Radecznicy.          

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.
  7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

2) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

6) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica

7) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

a) odczytanie treści uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej,

b) zapoznanie się z wnioskami komisji stałych,

c) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii komisji,

d) dyskusja,

e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,

8) w sprawie przyznania dotacji celowej Klasztorowi OO. Bernardynów w Radecznicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków

9) w sprawie przyznania dotacji celowej Klasztorowi OO. Bernardynów w Radecznicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków

10) w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Znalezienia Krzyża Św. w Mokremlipiu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków

11) w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Znalezienia Krzyża Św. w Mokremlipiu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica. Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem: https://www.archiwumbip.gminaradecznica.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=4750:klauzula-informacyjna-dotyczaca-transmisji-obrad-rady-gminy-radecznica&id=246:rodo

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Gumieniak            

Skip to content