Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

ZAPROSZENIE NA III SESJĘ RADY GMINY RADECZNICA

PRZEWODNICZĄCY

    RADY GMINY

                                                                                                                        Radecznica, 19.06.2024r

ZO.0002.3.2024 

 

                                                                            Pan/i

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609./ zwołuję III sesję Rady Gminy Radecznica, IX kadencji w dniu 26 czerwca 2024 roku, o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.
  7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Radecznica za 2023 rok.

a) przedstawienie Raportu

b) debata nad Raportem o Stanie Gminy.

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Radecznica za 2023 rok.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Radecznica z wykonania budżetu gminy oraz  sprawozdanie finansowe  za 2023 rok.

a) Omówienie wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

b) Odczytanie Opinii/Uzasadnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radecznica o wykonaniu budżetu Gminy Radecznica za 2023 rok.

c) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radecznica.

d) dyskusja 

e) podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Radecznica z wykonania budżetu  za 2023 rok. 

9. Procedura absolutoryjna.

a) Odczytanie Uchwały NR 1/2024 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radecznica z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Radecznica  za 2023 rok.

b) Odczytanie Uchwały Nr 2/2024 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radecznica z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy Radecznica za 2023 rok.

c) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radecznica w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy.

d) Dyskusja

f) Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Radecznica na lata 2024 – 2030.           

13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2024 roku.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Klasztorowi OO. Bernardynów w Radecznicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

15. Przyjęcie Raportu z realizacji Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.

16. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad.

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica. Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem:  

https://bip.gminaradecznica.pl/wp-content/uploads/2024/05/rodo-obrady.pdf

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marcin Zymon          

Skip to content