Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 150/2023 Wójta Gminy Radecznica z dnia 31października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 150/2023
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 31października 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radecznicy

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2023r., poz 40 z późn. zm ), art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022r., poz. 530 z późn. zm), art. 122 ust. 1 i art. 123 ustawy z dnia 11 marca 2009 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r.
poz. 901 z późn.zm) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy.

§ 2

Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. W celu oceny kandydatów i przeprowadzenia procedury naboru powołuje się komisję rekrutacyjną w składzie :
1. Edyta Dubiel – sekretarz gminy
2. Bożena Kiesz – skarbnik gminy
3.Wiesława Oleszek – główny księgowy GOPS

2. Komisja rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

§ 4

Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w :
1.Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radecznicy i GOPS w Radecznicy,
2. na stronie internetowej :urzędu gminy w Radecznicy i GOPS w Radecznicy,
3. na tablicy ogłoszeń urzędu gminy w Radecznicy i GOPS w Radecznicy.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radecznica.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Marian Szuper

Załącznik do Zarządzenia nr 150/2023 Wójta Gminy Radecznica z dnia 31 października 2023 r.

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Skip to content