Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Sesja absolutoryjna za rok 2023

W dniu 26 czerwca 2024 r. odbyła się III sesja Rady Gminy Radecznica, podczas której radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Wójtowi Gminy, a następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Udzielenie wotum zaufania poprzedzone było dyskusją nad raportem o stanie Gminy Radecznica za 2023 rok, czyli zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku 2023, a w szczególności zbiór wszystkich najważniejszych działań podejmowanych przez organ wykonawczy gminy. Prezentację w zakresie realizacji budżetu i wykonanych zadań inwestycyjnych gminy przedstawiła zgromadzonym Skarbnik Gminy Pani Bożena Kiesz. Przed podjęciem decyzji, radni zapoznali się z pozytywną uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radecznica w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób. Obecny Wójt Gminy Pan Edward Polak podziękował dotychczasowemu Wójtowi Panu Marianowi Szuperowi, pracownikom urzędu gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz radnym VIII kadencji za zrealizowane w 2023 r. zadania i inwestycje.

 

Retransmisja z sesji dostępna jest na stronie internetowej https://gminaradecznica.sesja.pl/portal/videos/1908bae0-069f-4cb3-b281-a16fcc3c57cf

Skip to content