Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakłodzie od km 0+450 do km 0+820

Modernizacja (przebudowa) drogi na odcinku długości 370,00 mb polega na wykonaniu nowej konstrukcji drogowej wraz z regulacją łuków pionowych. Projektuje się wykonanie drogi utwardzonej z prefabrykowanych płyt drogowych o szerokości jezdni 3,5 – 3,0 m oraz obustronnymi poboczami. Konstrukcję nawierzchni stanowią warstwy odcinającej z piasku o grubości 15 cm. Na podsypce cementowo – piaskowej ułożone betonowe płyty ażurowe o grubości 12,5 cm.  Pobocza dostosowane do projektowanej niwelety drogi, a zjazdy w granicach pasa drogowego gruntowe.

Okres realizacji VII 2022 – IX 2022.

Dofinansowanie   130 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji   227 500,00 zł

Skip to content