Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

ZARZĄDZENIE NR 2/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Radecznica

ZARZĄDZENIE NR 2/2024

Wójta Gminy

Radecznica

z dnia 3 stycznia 2024 roku

w sprawie dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Radecznica

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 oraz 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz.43 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 uchwały Nr XX/101/2012 Rady Gminy Radecznica z dnia 16 listopada 2012r ze zmianą, w sprawie nadania  Statutów Sołectw: Czarnystok , Dzielce, Gaj Gruszczański,  Gorajec – Stara Wieś, Gorajec – Zagroble, Gorajec – Zagroble – Kolonia, Gorajec – Zastawie, Gruszka Zaporska, Latyczyn, Mokrelipie, Podborcze, Podlesie Duże, Podlesie Małe, Radecznica, Trzęsiny, Wólka Czarnostocka, Zaburze, Zakłodzie i Zaporze  /Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 4296/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zarządzam wybory Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Radecznica.
  2. Określam miejsce, termin i godzinę zebrań w sołectwach Gminy Radecznica w załączniku numer 1.
  3. Funkcję przewodniczącego zebrań wiejskich pełnić będą osoby wskazane w załączniku numer 1.

§ 2.

  1. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Radecznica oraz na stronie BIP Gminy Radecznica.
  2. O terminie zebrań wiejskich wynikających z harmonogramu należy powiadomić mieszkańców danej miejscowości na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi d/s samorządu i spraw socjalnych mieszkańców.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 2 /2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 3 stycznia 2024 roku

Skip to content