Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zaproszenie na LXV sesję Rady Gminy Radecznica

PRZEWODNICZĄCY

    RADY GMINY

ZO.0002.65.2024 

Radecznica,29.01.2024 r.

                                                                              Pan/i

                                                                   

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 zwołuję LXV sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 29 stycznia 2024r o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.   

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.
  7. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Radecznica za 2023 rok.
  8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica

c) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Radecznica

d) w sprawie przystąpienia Gminy Radecznica do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Silne Biłgorajskie” z siedzibą w Biłgoraju

e) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radecznica

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2024 roku bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radecznica

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad.

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica. Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem:  https://www.archiwumbip.gminaradecznica.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=4750:klauzula-informacyjna-dotyczaca-transmisji-obrad-rady-gminy-radecznica&id=246:rodo

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Gumieniak              

Skip to content