Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zaproszenie na LXIV sesję Rady Gminy Radecznica

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Radecznica, 21.12.2023 r. 

ZO.0002.64.2023                                                                                             

                                                                                       Pan/Pani

 

               Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 – o samorządzie gminnym/ tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ zwołuję LXIV sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 28 grudnia 2023r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.          

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.
  7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica

c) w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu Osłonowego „Pomoc Gminy Radecznica w zakresie udzielania posiłku w szkole i w domu na lata 2024 -2028”

d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

 

     Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica. Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem: https://www.archiwumbip.gminaradecznica.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=4750:klauzula-informacyjna-dotyczaca-transmisji-obrad-rady-gminy-radecznica&id=246:rodo

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                                                                                                         Jerzy Gumieniak

Skip to content