Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zaproszenie na LXII sesję Rady Gminy Radecznica

Radecznica,16.11.2023 r.

ZO.0002.62.2023                                                                                    

                                                                                      Pan/Pani

                                                                                     

            Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 – o samorządzie gminnym/ tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ zwołuję LXII sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 23 listopada 2023r o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.        

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.
  7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica

c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radecznica

d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Radecznica na 2024 rok

f) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2024

g) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

h) w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

      Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica. Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod

adresem: http://www.bip.gminaradecznica.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=4750:klauzula-informacyjna-dotyczaca-transmisji-obrad-rady-gminy-radecznica&id=246:rodo

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Gumieniak            

Skip to content