Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zaproszenie na LXI sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy

            Radecznica

Radecznica,20.10.2023 r 

ZO.0002.61.2023                                                                                                 

                                                                                       Pan/Pani

                                                                             

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 – o samorządzie gminnym/ tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ zwołuję LXI sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 27 października 2023r o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy. 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica

c) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

d) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia gminnej straży energetycznej

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zaporzu

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Radecznica na lata 2019 – 2022” za okres 2021 – 2022

9. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad.

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica. Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem: 

https://www.archiwumbip.gminaradecznica.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=4750:klauzula-informacyjna-dotyczaca-transmisji-obrad-rady-gminy-radecznica&id=246:rodo

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Jerzy Gumieniak       

Skip to content