Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zaproszenie na LX sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ZO.0002.60.2023                                                                                      

    Radecznica,30.08.2023r   

 

               Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 – o samorządzie gminnym/ tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ zwołuję LX sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 6 września 2023r o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   w Radecznicy.   

 

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.
  7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica

c) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Radecznica

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica. Informacje  o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod

adresem:http://www.bip.gminaradecznica.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=4750:klauzula-informacyjna-dotyczaca-transmisji-obrad-rady-gminy-radecznica&id=246:rodo

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gumieniak

Skip to content