Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”  w Gminie Radecznica w 2024r.

WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, 06.06.2024 r.

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”  w Gminie Radecznica w 2024r.

 Na podstawie art. 15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) po zapoznaniu się z wynikami  prac Komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców Gminy Radecznica ogłaszam, że do realizacji w 2024 r. wybrano oferty:

Lp. Nazwa organizacji Wysokość przyznanych środków publicznych na realizację zadania
1.        Stowarzyszenie „Wzgórza Roztocza” 10.000,00 zł
2.        Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” 15.500,00 zł

 

                             WÓJT GMINY       

mgr inż. Edward Polak

Skip to content