Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Ogłoszenie o naborze uczestników do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radecznicy ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Przewidywany termin realizacji programu marzec 2024 r. – grudzień 2024 r.

Kwota przyznana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego dla Gminy Radecznica, na realizację Programu w roku 2024 wynosi 242 964, 00 zł, w tym na koszty realizacji usługi asystencji osobistej 238 200, 00 zł oraz na koszty związane z obsługą 4 764, 00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz  funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są osoby niepełnosprawne.

W roku 2024 w Gminie Radecznica zaplanowano objęcie wsparciem Programu, dziesięciu niepełnosprawnych  mieszkańców Gminy, zgodnie  niżej  podanym  harmonogramem:

  1. Trzy osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – w tym orzeczenia równoważne (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
  2. Siedem osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – w tym orzeczenia równoważne.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika, lecz mogą być przez niego wskazanymi, spełniające wymagane kryteria,  określone w Programie.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Programie. W przypadku nie wskazania przez uczestnika osoby asystenta, asystenta wyznacza Gmina realizująca Program.

Gmina przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wzór karty zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu stanowi załącznik nr 8 do Programu.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.

Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

  1. Karta zgłoszenia do Programu (załącznik nr 7 do Programu).
  2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
  3. Klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych dla GOPS
  4. Klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 15 do Programu).

Druki można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy ul. B. Prusa 21 od poniedziałku do piątku w godz. od 7,30 do 15,30 lub na stronie Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W celu uzyskania informacji o Programie zachęcamy do kontaktu osobistego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pod numerami telefonów:  84 681 81 61,  510 203 218 – Kierownik GOPS,   510 203 219 – Pracownicy socjalni.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń oraz sytuacja życiowa osoby niepełnosprawnej.

Dodatkowe szczegóły na stronie Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888 doc

Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888 pdf

Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-1692172994 doc

Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-1692172994 pdf

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Skip to content