Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ZABURZU

ZARZĄDZENIE NR 89/2024

Wójta Gminy Radecznica

z dnia  2 lipca 2024r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 737 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 5  ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609  z późn.zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2021,  poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U z 2021r., poz. 1428).

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Radecznica, tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty właściwego dla siedziby w/w szkoły.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radecznica.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       WÓJT GMINY     

mgr inż. Edward Polak

Załącznik do Zarządzenia Nr 89/2024 Wójta Gminy Radecznica

Skip to content