Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Odpady komunalne

   Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe regulacje prawne, dotyczące odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających w naszych domach. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Podmiot odbierający odpady  EKOMEGA Legieć Małek Sp.J.

ul. Szklarniowa 1C

22-400 Zamość

tel. 603-995-898

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres X.2023 – IX. 2024 r.
Ogólne zasady segregacji
Formularz deklaracji Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pdf
 

 Stawki

 • 17,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.
 • 51,00 zł od jednego mieszkańca jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 

Terminy opłat

 • za styczeń, luty, marzec – do dnia 10 marca,
 • za kwiecień, maj, czerwiec – do dnia 10 czerwca,
 • za lipiec, sierpień, wrzesień – do dnia 10 września,
 • za październik, listopad, grudzień – do dnia 10 grudnia.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Radecznicy lub przelewem na rachunek bankowy.

Zmiana numeru konta dla opłat za odpady komunalne

Należności główne za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na numer rachunku bankowego:

46 9632 0006 2002 1600  0055  0039

Wpłaty kosztów upomnienia oraz odsetek należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy tj. 05 9632 0006 2002 1600  0055  0001

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy w Radecznicy – pokój nr 2,

tel. 84/68-26-861

Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Radecznica 

Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów, powstałych w związku z prowadzoną działalnością.

Umowy te winny być zawarte z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Radecznica. 

Rejestr działalności regulowanej

 

Dodatkowe informacje

Zakaz wysypywania popiołu do pojemników na zmieszane odpady komunalne

Dlaczego warto segregować śmieci?

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Radecznica

Kompostowanie odpadów organicznych

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Czy w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych gmina może odbierać od rolników odpady z działalności rolniczej?

Co się zmieniło po wejściu w życie nowej ustawy?

 

Jak segregować. Krok po kroku

 Recykling – jak to działa?

 Odpady ze styropianu

 Cenne surowce na śmietniku. Jak je wykorzystać?

 Zasady skutecznego kompostowania

  

Opis nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o możliwości odbioru odpadów rolniczych:

 • folii po belotach biała i zielona
 • worków foliowe po nawozie
 • worki po nawozie big bagi koloru białego
 •  folii budowlana po pustakach

Odbiorca odpadów rolniczych:

PHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC

Zawada 63
24-160 Wąwolnica

 • Odpady powinny zostać posegregowane i zapakowane
 • Koszt odbioru odpadów rolniczych (tzn. koszt transportu) opłacają rolnicy – 125,00 zł od jednego samochodu.
 • Odbiór odpadów z posesji rolnika nastąpi po indywidualnym ustaleniu terminu odbiorcy z rolnikiem.

Zgłoszenia do Urzędu Gminy w Radecznicy

Podmioty odbierające opony z działalności rolniczej

Lp. Nazwa podmiotu Adres prowadzenia działalności Kontakt
1 P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa 691370360
2 Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm 667 955 230,

667 955 016

 

Podstawa prawna

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Radecznica

Informacja o punktach zbiórki zużytych baterii

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radecznica

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Rejestr działalności regulowanej

Poziom składowania za 2020 i 2021

Skip to content