Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

INFORMACJA W SPRAWIE KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informuję, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 1549) każda nieruchomość niepodłączona do sieci kanalizacyjnej musi zostać skontrolowana pod kątem prawidłowości postępowania z nieczystościami ciekłymi. Na podstawie art. 6 ust. 5a i 5aa ww. ustawy Wójt Gminy Radecznica ma obowiązek przeprowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a także faktu zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą wykonującym takie usługi.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nieczystości ciekłe powinny być usuwane z częstotliwością nie rzadszą niż raz do roku przez przedsiębiorcę, który uzyskał zezwolenie  na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Wywozy powinny być udokumentowane dowodem opłacenia takiej usługi.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie!

W związku z powyższym posiadane umowy oraz dowody uiszczania opłat za usługi usuwania nieczystości ciekłych potwierdzające częstotliwość wywozu należy okazać w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica, Ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, pokój nr 2. Z czynności kontrolnych zostanie sporządzony protokół spisany z właścicielem nieruchomości. Czynności kontrolne realizowane będą co najmniej raz na dwa lata w celu sprawdzenia poprawności opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024r. Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny od 500 do 5000 zł.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne. Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności na terenie Gminy Radecznica są:

  1. Jarco win-win Sp. z o.o., tel. 513-030-968
  2. Asenizacyjno-Komunalne Usługi transportowe Tomasz Jachymek, tel. 697-603-505
  3. WNPSEROKA Marzena Seroka, tel. 507-962-238

 

WÓJT GMINY

mgr inż. Edward Polak

Skip to content