Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY

      Rok 2024 jest kolejnym, w którym zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt ma obowiązek  przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, przede wszystkim realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.  Rada rozpatruje raport na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Poniżej treść Raportu o Stanie Gminy Radecznica oraz formularz zgłoszenia do udziału w debacie.

 

WÓJT GMINY

mgr inż. Edward Polak

 

Raport o stanie gminy za 2023 r.

Zgłoszenie do debaty pdf

Zgłoszenie do debaty doc

Skip to content