Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Apel do właścicieli psów

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy, Wójt Gminy Radecznica przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, osoby utrzymujące psy zobowiązane są do sprawowania opieki na tymi zwierzętami w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia.

Niedotrzymanie powyższych nakazów może skutkować nałożeniem na właściciela lub opiekuna zwierzęcia  kary pieniężnej lub obciążeniem kosztami wyłapania i opieki nad zwierzęciem w schronisku.

 

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Skip to content