KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

       Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Zamościu,  przypomina, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (t. j. Dz. U.  z 2015 r. poz. 594).

       Na terenie powiatu zamojskiego organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, ul. Peowiaków 96.

        Wpis zostanie dokonany bezpłatnie po złożeniu wniosku. Formularz przedmiotowego wniosku jest dostępny w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu pok. Nr 22, lub na stronie BIP: http://pssezamosc.bip.gov.pl/ numer telefonu kontaktowego 846393691 (do 3), numer wewnętrzny 257.

Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie obejmującą m.in. produkcję, uprawę produktów roślinnych, takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami ( bez znaczącej zmiany ich charakteru np. np. mycie warzyw, usuwanie liści, sortowanie owoców, suszenie zbóż ) w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego oraz zbieranie runa leśnego na przykład zbieranie grzybów i jagód w naturalnym środowisku i ich transport do zakładu.

Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców, w postaci kiszonej lub suszonej. Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalnemu, tj. osobom indywidualnym, np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki szkolne i inne).

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: „MŁODZI – AKTYWNI – DOŚWIADCZENI NA LUBELSKIM RYNKU PRACY”

 

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO osób młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym w szczególności do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Uczestnicy projektu zamieszkują w woj. lubelskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

LICZBA UCZESTNIKÓW: 140 os.

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

1. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY, w tym:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne (2 godz./ osobę)
 • Poradnictwo zawodowe indywidualne (4 godz./ osobę)
 • Opracowanie dla każdego Uczestnika/ Uczestniczki Projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD) w celu zrealizowania indywidualnej ścieżki kariery w projekcie i poza nim,
 • Grupowe poradnictwo zawodowe (2 dni x 6 godz./ grupę szkoleniową)
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (zakłada się, że każdy Uczestnik/ Uczestniczka Projektu skorzysta z pośrednictwa pracy średnio raz na 2 m-ce przez cały okres uczestnictwa w projekcie).
 • Wsparcie Tutora przez cały okres uczestnictwa w projekcie – zaplanowanie tego rodzaju wsparcia jest metodą nowatorską służącą rozwijaniu motywacji wewnętrznej Uczestników, ustalaniu i osiąganiu celów zawodowych (i życiowych).

2. SZKOLENIA ZAWODOWE (każdy Uczestnik/ Uczestniczka weźmie udział w jednym z poniższych szkoleń):

 • Spawanie elektryczne w osłonie gazów aktywnych – MAG (150 godz.)
 • Kosmetyczka (160 godz.),
 • Pracownik obsługi biurowej (160 godz.),
 • Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży (160 godz.)
 • Monter urządzeń energii odnawialnej – 2 moduły szkolenia: Instalator pomp ciepła oraz Monter Instalacji fotowoltaicznych (100 godz.)

 

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ STYPENDIUM SZKOLENIOWE W WYSOKOŚCI 8,54 ZŁ BRUTTO (WRAZ
Z KOSZTAMI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH) ZA KAŻDĄ GODZINĘ SZKOLENIOWĄ,
NA KTÓREJ BĘDĄ OBECNI oraz obiad i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Każde szkolenie zostanie zakończone egzaminem, zaś wszyscy Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą egzamin otrzymają uznany certyfikat/ książeczkę spawacza (jeśli dotyczy).

PŁATNE STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH – realizowane przez okres 3-miesięcy w firmach działających w branży spójnej z kierunkiem szkolenia.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ STYPENDIA STAŻOWE W WYSOKOŚCI 997 ZŁ NETTO (na rękę) ZA KAŻDY MIESIĄC STAŻU

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:

www.fundacjapan.pl/pl/projekty

Szanowni Rolnicy!

     

     Uprzejmie informuję, że termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2016 przedłużono do dnia 15 czerwca 2016 r.

W okresie od 08-14.06.2016 roku wnioski będzie można składać w BP Zamość w godzinach  7:30-18:00. 

W środę 15-06-2016 w godz. 7:30-22:00.

 Kierownik BP Zamość

Henryk Cisak  

  

Ogłoszenie

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 20 maja 2016 r.

o przetargu nieograniczonym w formie  aukcji - ustnej licytacji na sprzedaż samochodu osobowego będącego  własnością  Urzędu Gminy w  Radecznicy.

1. Nazwa i siedziba jednostki – Urząd Gminy w  Radecznicy, 22-463  Radecznica ul. B. Prusa 21, tel.84 6818001, fax: 84 6818041, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Przedmiot przetargu:

 • Marka i typ pojazdu -  samochód osobowy Ford Transit z  hakiem
 • Numer rejestracyjny -  LZA 08569
 • Rok produkcji - 1998
 • Cena wywoławcza – 1.600 zl.
 • Numer identyfikacyjny -  WF0HXXGBVHWS16920
 • Nr karty pojazdu -  AAA9028377
 • Pojemność silnika – 2496 cm3
 • Rodzaj silnika  - diesel
 • Liczba miejsc siedzących – 9
 • Przebieg kilometrów – 278344
 • Badania techniczne – pojazd nie posiada aktualnego badania technicznego od 07.11.2015r.
 • Informacje dodatkowe: samochód wyposażony w hak

3. Termin  i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu  06 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w  Radecznicy przy ul. B. Prusa 21 w sali nr 1  (świetlica).

4. Warunki przystąpienia do przetargu – licytacji:

1) wniesienie wadium w wysokości 100 zł.( wyłącznie w pieniądzu) najpóźniej w dniu przetargu do godz. 8:30  na konto 80 9632 0006 2002 1600 0055 0009 i złożenia oświadczenia (wzór w załączeniu), że:

 1. przystępujący do przetargu zapoznał się  ze stanem technicznym samochodu Ford Transit będącego przedmiotem przetargu i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,
 2. jest świadomy, że samochód Ford Transit będący przedmiotem przetargu jest niesprawny technicznie i nie posiada ważnych badań  dopuszczających pojazd do ruchu na drogach publicznych,
 3. na mocy umowy sprzedaży strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu wszelkich wad fizycznych i technicznych  z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady pojazdu będącego przedmiotem przetargu.

2) wadium złożone przez nabywcę zalicza się  na poczet ceny,

3) wadium złożone przez oferentów których oferta nie została wybrana lub odrzucona zwraca się w  terminie  7 dni, odpowiednio  od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,

4) wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy,

5. Termin i miejsce w którym można oglądać   sprzedawany samochód.

Samochód można oglądać w miejscu  wskazanym przez przedstawiciela OSP Podborcze po uprzednim uzgodnieniu  z nim terminu- nr telefonu  511 664 889  lub 609 240 458.

6. Sposób przeprowadzenia  przetargu:

1) Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny wywoławczej.

2) Przetarg przeprowadzony będzie w formie licytacji odbywającej się w górę poprzez postąpienie. Przetarg będzie ważny jeżeli nastąpi jedno postąpienie.

3) Postąpienie w licytacji wynosi  nie mniej niż 20,- zł. i nie więcej niż 100,- zł.

4) Zaoferowana cena przestaje obowiązywać, gdy inny oferent  podczas licytacji przed ustaniem postąpień zaoferował wyższą cenę.

5) Po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu osiągniętej ceny, przedmiot przetargu uważa się za sprzedany.

6) Nabywcą zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu.

7) Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy która przetarg wygrała oraz oferowaną cenę.

8) Uczestnik wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Radecznica w terminie określonym przez sprzedającego.

7.  Inne informacje:

1) Oferent - nabywca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu jest zobowiązany zapłacić cenę  nabycia  samochodu po uwzględnieniu wpłaconego wadium.

2) Wydanie  przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi  po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy (wzór w załączeniu).

8. Wójt Gminy Radecznica zastrzega sobie prawo  do  unieważnienia  lub odwołania przetargu  bez podania przyczyny.

 Załączniki:

 

 

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski