Licznik odwiedzin

3250125

INFORMACJA

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje  rolników,

że dnia 15 czerwca upływa termin składania wniosków

o płatności bezpośrednie.

Pracownik LODR o/Sitno przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek w godz. 900- 1230 

w sali konferencyjnej UG w Radecznicy. 

Ponadto nadal sprawy można załatwić telefonicznie dzwoniąc do LODR o/Sitno
na nr 84 611 23 39, 84 611 25 25.

................................................................................................................................................

Kontrola i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

           

     Urząd Gminy w Radecznicy informuje, że trwa sprawdzanie danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, dotyczące liczby osób zamieszkujących na poszczególnych nieruchomościach. Po wstępnej weryfikacji złożonych deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkałych na nieruchomości. Na 15.05.2020 roku w gminie Radecznica zameldowane były 5464 osoby, natomiast ze złożonych deklaracji wynika, że w naszej gminie mieszka 4122 osoby.

W związku z powyższym apelujemy do Mieszkańców, aby w terminie do 15 czerwca 2020 roku zgłaszali się do Urzędu Gminy w celu złożenia rzetelnej informacji o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości.

Po tym terminie, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji organ podatkowy wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia nowej deklaracji wskazującej właściwą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość w oparciu o dane zgromadzone w postępowaniu weryfikacyjnym.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy lub wysłać pocztą.

Deklaracje do pobrania ze strony internetowej www.gminaradecznica.pl zakładka: Urząd Gminy/ Załatwianie spraw/ Gospodarka odpadami lub po kliknięciu w link http://www.gminaradecznica.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=43:deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi&id=14:gopodarka-odpadami

 

................................................................................................................................................

INFORMACJA

 

       Znaleziono psa w miejscowości Zakłodzie. Właściciela lub osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Radecznicy tel. 84-68-18-001.

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski