Licznik odwiedzin

960713

    Wzorem lat ubiegłych, w roku 2017 Główny Urząd Statystyczny będzie realizował statystyczne badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

 Obowiązki właścicieli  nieruchomości

w zakresie utrzymania czystości i porządku

Właściciele nieruchomości zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają obowiązek:

  1. wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych,
  2. wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków, w przypadku istnienia sieci kanalizacyjnej przyłączyć nieruchomość do sieci,
  3. zbierać powstałe na terenie nieruchomości odpady w sposób wskazany w deklaracji zgodnie z określonymi w regulaminie wymaganiami,
  4. pozbywać się zebranych na terenie nieruchomości odpadów w sposób zgodny z zapisami regulaminu tj. przynajmniej raz w miesiącu,
  5. pozbywać się nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych przynajmniej raz na pół roku – w tym celu właściciel nieruchomości powinien zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem. Dowodem potwierdzającym realizację umowy czyli opróżnienie zbiornika jest dowód uiszczenia należności z tytułu zrealizowanej usługi.

    Dnia 18 listopada Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał aneks do programu inwestycji dla zadania pn. Rozbudowa DK 74 na odc. Gorajec – Szczebrzeszyn.

W bieżącym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmie działania, polegające na przygotowaniu materiałów projektowych, które będą podstawą do opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, co umożliwi ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i Buduj”. 

I N F O R M A C J A

      Urząd Gminy w Radecznicy informuje, że w przypadku zaistnienia zmiany co do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. narodziny, zgon, zamieszkanie nowych domowników) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od zaistnienia zmian. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski