Kampania Informacyjna na temat bezpieczeństwa finansowego

 

     Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa, jazdy, paszportu, karty płatniczej to bardzo ważny problem, dlatego zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej informacjami.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów prowadzi Kampanię Informacyjną dotyczącą Systemu Dokumenty Zastrzeżone, której celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości (dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy i wielu innych). Inicjatywa ma przede wszystkim informować o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.

Co robić po utracie dokumentów?
 1. Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
 2. Powiadomić Policję (jeżeli utrata nastąpiła w wyniku kradzieży).
 3. W gminie lub placówce konsularnej wyrobić nowy dokument.

Jak działa System Dokumenty Zastrzeżone?

Dane trafiają do wszystkich banków i innych uczestników systemu, np: operatorzy telefonii komórkowych, notariusze, placówki poczty, pośrednicy finansowi, agencje rozliczeniowe, firmy leasingowe, hotele, firmy ochroniarskie, wypożyczalnie, agencje pośrednictwa sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

System Zastrzegania Kart (+48) 828 828 828

System Zastrzegania Kart został uruchomiony I stycznia 2014 roku przez Związek Banków Polskich. Jest to narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych.

Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828828 i zastrzec swoją kartę.

Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotną rolę. Jedynym ponoszonym kosztem dla użytkownika (posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z tabela opłat jego operatora.

Więcej informacji na stronie: www.zastrzegam.pl

 

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

     Informuję, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami.Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. Ustalenia poczynione wskutek działań kontrolnych służb skarbowych prowadzą do wniosku, że nadużycia w obrocie paliwami przyjmują często formę zorganizowaną (tzw. transakcje karuzelowe). Przez karuzelę podatkową należy rozumieć siec kilku, kilkunastu (rzadziej kilkudziesięciu) podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych, a ich prawdziwym celem jest wyłudzenie z urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT. W procederze tym istotnym elementem jest wykorzystanie tzw. słupów (podmiotów z reguły nieposiadających majątku, z założenia nierozliczających podatku). Osobami uczestniczącymi w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenia podatku mogą być również podmioty (m.in. rolnicy), którzy nieświadomie uczestniczą w procederze wyłudzeń, kupując paliwo po bardzo niskiej cenie (tak atrakcyjna cena nie mogłaby być zastosowana, gdyby podmioty uczestniczące w łańcuchu transakcji prawidłowo rozliczały podatek). Najczęściej zaniżona cena pełni funkcję „wabika" mającego skłonić uczciwego klienta do nabycia określonego towaru od oszusta podatkowego.

Przedstawiając problem nadużyć w obrocie paliwami należy również podkreślić, że to konsument (w opisywanym przypadku rolnik) płaci podatek w cenie paliwa. W wyniku nadużyć podatek ten (uiszczony przez konsumenta w zapłacie) nie trafia do budżetu, lecz wzbogaca nieuczciwego sprzedawcę. Do najbardziej istotnych konsekwencji uczestnictwa w takim procederze należy:

1. Zakwestionowanie u rolnika prawa do odliczenia podatku naliczonego w podatku VAT.

W pierwszej kolejności należy wskazać, ze organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup paliwa przez rolnika, w przypadku gdy rolnik dokonujący odliczenia podatku (tj. rolnik, który rozlicza podatek VAT) „wiedział lub powinien był wiedzieć", że kupił paliwo od oszusta, który nie zapłaci podatku do urzędu skarbowego. W związku z powyższym przed nabyciem paliwa rolnik powinien zasięgnąć dokładnych i sprawdzonych informacji na temat podmiotu, od którego zamierza nabyć paliwo, w celu upewnienia się co do jego wiarygodności. Ponadto rolnik powinien zwrócić uwagę, czy zakup paliwa odbywa się w warunkach typowych dla takich transakcji. Na fakt, że transakcja zakupu paliwa odbiega od typowych warunków mogą wskazywać następujące okoliczności:

 • możliwość zapłaty za paliwo wyłącznie gotówką kierowcy lub przedstawicielowi dostawcy, najczęściej nieznanemu,
 • wyjątkowo atrakcyjne warunki cenowe zakupu paliwa,
 • nietypowe pozabiurowe okoliczności zawierania transakcji (parkingi, lokale ogólnodostępne, internet, SMS, telefon), niestandardowe zachowania osób dostarczających paliwo, np. brak zgody na wylegitymowanie się przez sprzedającego, dowożącego paliwo czy pobierającego gotówkę,
 • zakup paliwa bezpośrednio z cystern,
 • brak możliwości identyfikacji osoby wystawiającej fakturę,
 • brak wszystkich właściwych dokumentów sprzedaży (dokumentu wydania - tzw. Wz, świadectwa jakości, koncesji, niewystawienie faktury),
 • zakup paliwa od podmiotu, dla którego taka sprzedaż nie stanowi podstawowego profilu działalności,
 • brak możliwości bezpośredniego kontaktu z podmiotem sprzedającym paliwo (kontakt wyłącznie telefoniczny, dostawa paliwa przez inne podmioty, brak możliwości omówienia warunków współpracy w siedzibie podmiotu, brak możliwości zawarcia umowy w formie pisemnej, brak możliwości odbioru paliwa w miejscu prowadzenia działalności przez podmiot sprzedający paliwo),
 • przywóz paliwa w pojazdach/zbiornikach nieprzeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

2. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku VAT „za sprzedawcę" w drodze odpowiedzialności solidarnej.

Kolejną negatywną konsekwencją zakupu paliwa od oszusta jest możliwość nałożenia na rolnika obowiązku zapłaty podatku VAT od zakupionego paliwa, w przypadku gdy podatku nie rozliczy nieuczciwy sprzedawca. Dotyczy to zarówno rolników rozliczających podatek VAT, jak również tzw. rolników ryczałtowych. W szczególności ryzyko zapłaty podatku za nieuczciwego sprzedawcę może pojawić się w przypadku gdy zakup paliwa odbywa się w nietypowych warunkach oraz gdy cena paliwa, którą oferuje sprzedawca jest znacząco niższa niż w przypadku innych sprzedawców.

Rolnicy mogą uwolnić się od ryzyka płacenia podatku za nieuczciwego sprzedawcę w przypadku gdy kupują paliwo u sprawdzanych sprzedawców, co ma miejsce m.in. w przypadku nabywania paliwa od podmiotów wpisanych do prowadzonego przez Ministra Finansów w formie elektronicznej wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wykaz ten jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów na stronie www.mf.gov.pl w dziale Administracja podatkowa/Działalność/Kaucja gwarancyjna. Wejście do wykazu jest również możliwe ze strony www.fmanse.mfgov.pl w menu VAT/Kaucja gwarancyjna; link bezpośredni: http://kaucia-gwarancvina.moflietgov.pl/.

3. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku akcyzowego „za sprzedawcę". Kupując paliwo niewiadomego lub nielegalnego pochodzenia, gdy nie jest znane źródło pochodzenia paliwa i nie jest możliwe ustalenie sprzedawcy paliwa, rolnik może zostać zobowiązany do zapłacenia akcyzy, jeżeli nie zrobił tego sprzedawca. Ryzyko zapłaty akcyzy za dostawcę paliwa wystąpi np. w sytuacji, gdy rolnik odmówi ujawnienia sprzedawcy lub wskaże podmiot nieistniejący. Aktualnie obowiązująca stawka akcyzy dla olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach wynosi 1171,00 zł/1000 1. W przypadku gdy olej napędowy nie spełnia wymogów jakościowych należy zastosować stawkę akcyzy wynoszącą 1797,00 zł/1000 1.

4. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty opłaty paliwowej „za sprzedawcę".

Jeżeli rolnik zostanie zobowiązany do zapłacenia akcyzy w związku z zakupem paliw z niewiadomego lub nielegalnego źródła, to konsekwencją tego będzie konieczność opłacenia przez rolnika również opłaty paliwowej. Obowiązująca w 2015 r. stawka opłaty paliwowej dla olejów napędowych wynosi 288,05 zł/1000 1.

5. Możliwość zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o który ubiegają się rolnicy w urzędzie gminy.

Rolnicy mogą uzyskać zwrot podatku akcyzowego zapłaconego przy zakupie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi 81,70 zł za każdy 1 ha użytków rolnych. W tym celu rolnik występuje (w zależności od miejsca położenia gruntów) do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, dołączając do wniosku faktury dokumentujące zakup oleju napędowego.

Podstawą do zwrotu podatku akcyzowego mogą być wyłącznie faktury, które stanowią rzeczywisty dowód zakupu oleju napędowego przez rolnika (tj. dokumentują transakcje, które rzeczywiście miały miejsce, wystawił je podmiot dokonujący legalnego obrotu paliwami, nie zaś np. podmiot nieistniejący, a przedmiotem dostawy był olej napędowy).

W przypadku gdy faktury przedstawione przez rolnika nie będą dokumentować rzeczywistego zakupu oleju napędowego (będą to tzw. puste faktury), zwrot podatku akcyzowego może zostać zakwestionowany.

W sytuacji natomiast gdyby okazało się w terminie późniejszym, ze rolnik pobrał nienależnie zwrot podatku akcyzowego będzie on zobowiązany do jego zwrotu wraz ze stosownymi odsetkami.

6. Odpowiedzialność karno-skarbową.

Nabycie paliwa od oszusta na podstawie faktur, które są niezgodne z rzeczywistością oraz posługiwanie się przez podatnika takimi fakturami przed organami podatkowymi w ramach dokonywania rozliczenia podatku (przykładowo VAT czy akcyzowego) może prowadzić do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe na podstawie ustawy Kodeks kamy skarbowy, za co grozi kara grzywny (od 175 do 16,8 min zł), kara pozbawienia wolności do 5 lat albo obie te kary łącznie.

Podobne konsekwencje poniesie podatnik, który przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych.

Posługiwanie się nierzetelnymi fakturami może stanowić ponadto czyn zabroniony podlegający karze grzywny od 175 zł do 16,8 min zł.

Z kolei nabycie oleju opałowego, bez względu na to czy dokonane w sposób legalny, czy też nie, i jego następne użycie jako napędowego, zagrożone jest karą grzywny (od 175 zł do 16,8 min zł), kary pozbawienia wolności do 2 lat albo obu tym karom łącznie.

Podsumowując, potencjalne zagrożenia dla rolnika z tytułu zakupu „nielegalnego" paliwa zdecydowanie przewyższają korzyści, jakie może on uzyskać z tytułu „atrakcyjnej" ceny jego zakupu. Powyższe ilustruje następujący przykład:

Rolnik zakupił 1.000 litrów „nielegalnego" oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych po cenie brutto 4,50 zł/l (o 50 gr/1 niższej niż w przypadku „legalnego" zakupu). Z tego tytułu rolnik uzyskuje zysk w wysokości 500 zł.

Jednocześnie jednak rolnik może ponieść straty w wysokości 3.877 zł.

Na kwotę tych strat składać się będą:

1) należności na rzecz Skarbu Państwa, których może dochodzić naczelnik urzędu celnego:

 • 1.797 zł - podatek akcyzowy,
 • 288 zł - oplata paliwowa,

2) kwoty zakwestionowanych odliczeń czy zwrotu podatku, przysługujących rolnikowi przy „legalnym" nabyciu:

 • 950 zł (zwrot podatku akcyzowego),
 • 842 zł (odliczenie podatku VAT). RYZYKO = 500 zł - 3.877 zł = -3.377 zł

Jednocześnie należy podkreślić, iż kwota straty może być znacznie wyższa w przypadku m.in. gdy dojdzie do nałożenia na rolnika obowiązku zapłaty podatku „za sprzedawcę" w drodze odpowiedzialności solidarnej czy też do nałożenia na rolnika kary w drodze odpowiedzialności karnoskarbowej.

Ponadto wskazania wymaga, ze paliwo pochodzące z niewiadomego źródła często nie spełnia norm jakościowych, jednym bowiem z typowych procederów uprawianych przez osoby dopuszczające się oszustw w obrocie paliwami jest odbarwianie oleju opałowego przy pomocy kwasu siarkowego i sprzedawanie go jako oleju napędowego. W momencie zakupu rolnik nie jest w stanie odróżnić nabytego odbarwionego oleju opalowego od oleju napędowego. Inną metodą jest dodawanie do oleju opałowego odpadów chemicznych lub tanich rozpuszczalników i sprzedaży go jako oleju napędowego. Używanie takiego paliwa może prowadzić do awarii silników maszyn rolniczych, a w konsekwencji skutkować koniecznością przeprowadzenia kosztownych napraw tych urządzeń.

Mając na uwadze powyższe, nabywając paliwo w dobie nasilenia zjawiska oszustw w sektorze paliwowym, rolnicy mogą ustrzec się uczestnictwa w takim procederze w następujący sposób:

 • bardzo uważnie dobierać kontrahentów, od których zakupią paliwo,
 • dokonywać zakupu w firmach o niebudzącej wątpliwości renomie,
 • zawierać transakcje - umowy grupowo, z wyznaczeniem lidera fachowca paliwowo-finansowego, celem zmniejszenia kosztów biurokracji oraz zapewnienia możliwości negocjacji dużego upustu,
 • zawierać transakcje w biurze (najlepiej firmy sprzedającej z udziałem jej właściciela lub szefa) w godzinach pracy biura,
 • unikać zakupu paliwa w przypadku gdy okoliczności, w jakich odbywa się sprzedaż są nietypowe i budzą wątpliwości,
 • zawierać transakcje bezgotówkowe,
 • w przypadku płatności w formie gotówkowej należy upewnić się, że osoba przyjmująca należność jest wskazana z imienia i nazwiska na dowodzie KP oraz jest upoważniona przez sprzedawcę do odbioru gotówki,
 • w przypadku dokonywania transakcji z udziałem pośrednika żądać dowodów, że osoba podająca się za pośrednika może występować w imieniu sprzedawcy (umowa pośrednictwa, telefon do sprzedawcy),
 • żądać oryginalnych dokumentów (KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, koncesja), z których należy pewne dane wynotować - celem sprawdzenia - nr dokumentu, data wydania, organ wystawiający dokument, data ważności od... do... - nawet zażądać kserokopii tych dokumentów),
 • przy każdej dostawie żądać oprócz faktury obowiązkowo świadectwa jakości paliwa, które również należy poddać sprawdzeniu (telefon do wystawcy),
 • sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT, Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT Jest dostępne pod linkiem https://pfr.mf.gov.pl/?! ink=vat
 • sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są wymienieni w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną,
 • sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są w bazie przedsiębiorstw posiadających koncesje w zakresie obrotu paliwami.
 • Baza przedsiębiorstw posiadających koncesje znajduje się na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki pod linkiem: http://bip.ure.gov.pl/bip/import/35.Baza-przedsiebiorstw-posiadajacych-koncesje.html
 • przy zakupie znaczących ilości paliwa pobrać próbki w obecności dostawcy przed zlaniem, które należy dobrze zabezpieczyć i zachować do ewentualnych sporów (pobór próbek powinien być w miarę fachowy i do właściwych naczyń).

Pobrane próbki pozwolą na ocenę czy sprzedawane paliwo spełnia normy jakościowe (czy jego zakup jest „bezpieczny" dla rolnika).

Narastający problem oszustw w obrocie paliwami jest niezwykle szkodliwy nie tylko dla budżetu państwa, ale również dla znaczących jego konsumentów, w tym rolników, którzy nieświadomie uczestnicząc w procederze nadużyć, mogą narazić się na opisane powyżej negatywne konsekwencje.

Nabór wniosków do zgłaszania propozycji operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2016-2017

 

     Informujemy, że Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków do zgłaszania propozycji operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2016-2017 (etap I na 2016 rok).

W naborze zgłaszane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata 2014-2020:

 1. Działanie 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.
 2. Działanie 6. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
 3. Działanie 9. Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.
 4. Działanie 10. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.
 5. Działanie 11. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.
 6. Działanie 12. Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
 7. Działanie 13. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Termin składania wniosków: od 16 listopada do 30 listopada 2015 roku
Więcej informacji i wszelkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie:

http://lubelskie.ksow.pl/news/entry/7248-informacja-o-mozliwosci-skladania-propozycji.html

Zachęcamy do składania wniosków.

    4 listopada 2015 r. w Zaburzu świętowano 20-rocznicę nadania Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. Uroczyste obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu. Liturgii przewodniczył Ks. bp Mariusz Leszczyński. Po Mszy Świętej Uczniowie zaprezentowali krótki program słowno-muzyczny.

Dalsza cześć obchodów odbyła się w świetlicy OSP w Zaburzu. W uroczystości udział wzięli m.in. Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, Wójt Gminy Radecznica Pan Edward Polak, Radni Rady Gminy Radecznica z Przewodniczącym Panem Sławomirem Dubajem oraz 10 delegacji ze Szkół należących do Ogólnopolskiej Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II. Pani Dyrektor Stefania Kurek przywitała wszystkich przybyłych  gości, podziękowała za przybycie, wkład włożony w przygotowanie uroczystości oraz przybliżyła historię Szkoły, która imię tego wielkiego Polaka przyjęła w 1995 r.  Inicjatorami  byli:  ówczesny dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaburzu - Pan  Stanisław Smarkala, proboszcz parafii Mokrelipie - ks. Henryk Stec, rodzice,  nauczyciele i pracownicy szkoły. Wówczas w  uroczystości nadania zaszczytnego imienia uczestniczył ks. biskup  Jan Śrutwa, który przewodniczył liturgii oraz  dokonał poświęcenia sztandaru i tablicy  pamiątkowej znajdującej się w szkolnej świetlicy. Szkoła Podstawowa w Zaburzu była trzecią w kolejności w Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, która przyjęła imię Jana Pawła II. Co roku  uroczystości rocznicowe związane z Patronem Szkoły Janem Pawłem II zajmują ważne miejsce w kalendarzu  nie tylko społeczności szkolnej, ale również Wsi, Parafii i całej Gminy. Każdy Jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Jest też okazja do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczania nowych celów i zadań. Skłania również do refleksji, wspomnień i przemyśleń… W ciągu ostatnich dwudziestu lat Szkoła podejmowała różne inicjatywy ku czci swojego Patrona. W czasie pontyfikatu Jana Pawła Uczniowie prowadzili korespondencję ze Stolicą Apostolską, na wszystkie listy otrzymali odpowiedzi z Watykanu. W 2006 roku, dzięki pracy i zaangażowaniu rodziców, m. in. Państwa Kurków przed budynkiem szkoły stanął kamienny obelisk – pomnik. Później zmieniono na nim tablicę upamiętniającą postać Jana Pawła II oraz Jego wizerunek. W 2007 r. przed szkołą został posadzony Papieski Dąb, który osiągnął już pokaźne rozmiary.

Nie sposób przecenić roli jaką pełni szkoła w życiu młodego człowieka, jak duży trud i zaangażowanie wkłada grono pedagogiczne, pracownicy szkoły oraz rodzice w wychowanie młodego pokolenia. Uroczystość 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Zaburzu im. Jana Pawła II stanowi jeden z ważniejszych momentów współczesnej historii tej placówki, miejscowości oraz Gminy i na długie lata pozostanie w pamięci.

Informacja

 o przygotowywaniu się Gminy Radecznica do projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji w latach 2016 –2018 oraz o naborze chętnych do udziału w tych projektach

Wójt Gminy Radecznica informuje, że w dniach od 19 listopada 2015r. do 07 grudnia 2015r. będą prowadzone zapisy osób chętnych - właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych, mieszkańców Gminy Radecznica do udziału w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE”objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w następującym zakresie:

1) montaż instalacji fotowoltaicznych,

2) montaż kolektorów słonecznych,

3) montaż kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą.

Warunkiem koniecznym do udziału w którymkolwiek z powyżej wymienionych projektów jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Radecznica z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowe projekty powinny zostać zrealizowane przez Gminę Radecznica najpóźniej do dnia 31 października 2018r. Termin realizacji projektów zależy od liczby mieszkańców, którzy przystąpią do udziału w projektach (im więcej chętnych tym termin realizacji dłuższy).

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Radecznica i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji na własność.

Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie 85 % kosztów kwalifikowalnych (kosztów netto).

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

I. Szczegółowa informacja o poszczególnych projektach:

1. Projekt o nazwie o nazwie ,,Montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Radecznica”.

Jest to projekt w zakresie montażu mikroinstalacji prosumenckich, które produkują energię elektryczną tylko na własne potrzeby gospodarstwa domowego.

Instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli fotowoltaicznych, inwertera, konstrukcji nośnej, okablowania, osprzętu instalacyjnego.

Co to jest fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka montowana w ramach przedmiotowego projektu ?

Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 40 kW. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego (nie mylić z potrzebami gospodarstwa rolnego), czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, terma itp., tzn. ilość energii elektrycznej odprowadzonej do sieci energetycznej w okresach nadprodukcji energii nie może przekroczyć ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej w okresach niedoboru energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej.

Będzie możliwe „magazynowanie okresowych nadwyżek energii elektrycznej w sieci energetycznej dostawcy energii” wyprodukowanej w ciągu słonecznego dnia, a następnie ich odbieranie np. w okresach braku produkcji energii, np. podczas nocy. Należy jednak pamiętać, że za odbiór energii z sieci użytkownik będzie obciążony opłatami z tytułu świadczenia usług dystrybucyjnych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej.

Szacunkowy koszt netto instalacji oraz koszt partycypacji uczestnika projektu w zależności od mocy zamontowanej instalacji fotowoltaicznej oraz miejsca lokalizacji, który będzie wpisywany do umów partycypacji w kosztach projektu przedstawia załączona tabela 1.

Warunki udziału w projekcie:

1) połać dachu na budynku mieszkalnym (lub gospodarczym położonym w niewielkiej odległości od domu mieszkalnego) musi być skierowana na południe, a jej nachylenie do poziomu nie powinno być mniejsze niż 30° (optymalne 45°) oraz posiadać wolną powierzchnię niezbędną do zamontowania paneli fotowoltaicznych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w tabeli 1,

2) uczestnik projektu musi złożyć deklarację i ankietę dotyczącą udziału w projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej. Należy podkreślić, że instalacja zostanie tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tą instalację nie mogła przekroczyć całkowitej wartość energii elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym. W ankiecie należy podać wartość energii elektrycznej zakupionej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym z sieci energetycznej na podstawie rozliczeń z Zakładem Energetycznym, które musi być dołączone do ankiety. Będzie to weryfikowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie podczas realizacji projektu. Podanie zawyżonych wartości zużytej energii będzie skutkowało zwrotem dotacji. Deklaracja, ankieta oraz objaśnienia do niej są  załącznikami do niniejszej informacji,

3) instalacje fotowoltaiczne będą montowane na tych budynkach mieszkalnych, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 2.000 kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2 kW i jest to najmniejsza instalacja, która będzie montowana w ramach projektu,

4) moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy na dostawę energii elektrycznej oraz wartości 5 kW.

5) w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na gruncie koszt wykonania konstrukcji nośnej należy do uczestnika projektu.

2. Projekt o nazwie ,,Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Radecznica”.

Kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej.

Kompletny zestaw składa się z:

- kolektorów słonecznych wraz z uchwytami do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem (dachy o małym nachyleniu),

- podgrzewacza wody (zasobnika ciepłej wody użytkowej),

- zespołu pompowo – sterowniczego,

- zespołu naczyń wzbiorczych przeponowych (1 naczynie w obiegu solarnym, 1 naczynie w obiegu c.w.u.),

- kompletu orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną,

- nośnika ciepła (płyn solarny o temperaturze krzepnięcia – 35°C)

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/użytkowników  zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w tym budynku. Ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze minimum 50 stopni C.

Zakłada się liczbę montowanych paneli kolektorów słonecznych w ramach projektu od 2 do 5 szt.  

Nie zaleca się montażu kolektorów słonecznych dla gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 1 – 2 osób.

W przypadku montażu instalacji solarnej na gruncie koszt wykonania konstrukcji nośnej należy do uczestnika projektu.

W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku. Jeżeli właściciel nie wykona takiej instalacji na własny koszt, to zostanie skreślony z listy uczestników projektu.

Szacunkowy koszt netto instalacji oraz koszt partycypacji uczestnika projektu w zależności od wielkości zamontowanej instalacji solarnej oraz miejsca lokalizacji, który będzie wpisywany do umów partycypacji w kosztach projektu przedstawia załączona tabela 2.

Uczestnik projektu musi złożyć deklarację i ankietę dotyczącą udziału w projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej wielkości instalacji solarnej. Deklaracja i ankieta są załącznikiem do niniejszej informacji.

3. Projekt o nazwie ,,Montaż kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą w Gminie Radecznica”.

Projekt skierowany do tych właścicieli i użytkowników budynków mieszkalnych, którzy używają do ogrzewania swoich budynków kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem innym niż biomasa, czyli węglem, koksem, olejem opałowym, mazutem, gazem ziemnym itp.

Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania jest wykazanie efektu ekologicznego, co jest niemożliwe, jeżeli do tej pory do opalania jest używane drewno i produkty drewnopochodne.

Ponadto wymagane są następujące parametry techniczne kotłowni:

a) min. wysokość kotłowni - 195 cm,

b) min. kubatura kotłowni dla kotła o mocy 22 kW – 8 m³

Nowy kocioł c.o. będzie zamontowany w miejscu kotła dotychczasowego, aby możliwe było włączenie nowego kotła do instalacji istniejącej.

W szczególności zalecana jest wymiana kotła c.o., jeżeli jest starszy niż 10 lat.

W zakres projektu wchodzi wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu kompletnych kotłów centralnego ogrzewania (kocioł c.o - niezgazowujący, zasobnik na pellet, automatyczny podajnik, palnik, osprzęt instalacyjny, wkład kominowy) opalanych biomasą, czyli paliwami pochodzącymi z odnawialnych źródeł (tj. drewno, pellet i brykiety drzewne, zrębki, odpady drzewne).

Roboty obejmują demontaż istniejącego kotła, montaż nowego kotła wraz z wpięciem do istniejącej instalacji, montaż wkładu kominowego. Usunięcie zdemontowanego starego kotła z kotłowni należy do właściciela budynku.

Wszystkie kotły c.o. będą dostosowane do spalania:

1) pelletu podawanego do palnika z zasobnika automatycznym podajnikiem,

2) drewna, brykietów drzewnych, zrębków, odpadów drzewnych, słomy – zadawanych   ręcznie.

Podstawowe dane o projekcie:

1) sprawność nominalna kotła c.o. nie mniejsza niż 90%,

2) podgrzewacz wody  300 l (w przypadku, gdy na danej nieruchomości nie będzie montażu kolektorów słonecznych),

3) wkład kominowy o średnicy dobranej do mocy kotła i wysokości komina – kompletny, wraz z wyczystkami, kształtkami oraz układem odprowadzania kondensatu z wkładu,

4) zespół pompowy (2 pompy elektroniczne na obiegu c.o. i c.w.u.) wraz ze sterowaniem, wbudowany zawór termoregulacyjny, zawory zwrotne, kulowe zawory odcinające oraz tarczowe termometry,

5) komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową niezbędny do podłączenia wbudowanego kotła do istniejącej instalacji c.o. oraz zasobnika c.w.u.

Budynek mieszkalny, w którym zostanie zamontowany kocioł c.o., powinien posiadać warunki techniczne spełniające odpowiednie przepisy, które  umożliwiają montaż kotła centralnego ogrzewania  tj:  posiada wewnętrzną instalacje c.o., instalację elektryczną, dobry stan techniczny komina, wentylację, czerpnię powietrza, posiada wolną powierzchnię wewnątrz budynku umożliwiająca montaż urządzeń itp.

W przypadku braku w budynku mieszkalnym warunków technicznych, o których mowa powyżej, dostosowanie pomieszczenia kotłowni do tych warunków  należy do obowiązków właściciela budynku. Jeżeli właściciel nie wykona dostosowania kotłowni na własny koszt, to zostanie skreślony z listy uczestników projektu.

Szacunkowy koszt netto montażu kotła c.o. opalanego biomasą oraz koszt partycypacji uczestnika projektu w zależności od mocy nominalnej kotła, który będzie wpisywany do umów partycypacji w kosztach projektu, przedstawia załączona tabela 3.

Uczestnik projektu musi złożyć deklarację i ankietę dotyczącą udziału w projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy kotła c.o. Deklaracja i ankieta są załącznikiem do niniejszej informacji.

II. Informacje dotyczące wszystkich projektów.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW przy energii słonecznej i 5 MW przy energii pozyskiwanej z biomasy. Dlatego też deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności ich składania, aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych.

Do chwili obecnej brak jest szczegółowych warunków ubiegania się o dofinansowanie projektów, dlatego też w tej chwili nie jest jeszcze wiadome, czy przedmiotowe projekty będzie można realizować  w formule ,,zaprojektuj i wykonaj” (tak było w poprzednim programowaniu unijnym), czy też zajdzie konieczność wykonania dokumentacji projektowej, która musi być gotowa już na etapie składania wniosku o dofinansowanie (co jest zapowiadane).

Z tego względu obecnie nie można przewidzieć, kiedy będą podpisywane z uczestnikami projektu umowy użyczenia nieruchomości na cele projektu oraz umowy dotyczące ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym.

Zależy to tylko i wyłącznie od decyzji Instytucji Zarządzającej Programem, czyli Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i tak:

1) jeżeli projekty będą realizowane w formule ,,zaprojektuj i wykonaj”, to na etapie składania wniosku o dofinansowanie wystarczy Program Funkcjonalno – Użytkowy i wtedy obydwie umowy będą podpisywane już po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu projektu, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wtedy wpłata udziału własnego w projekcie nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu oraz w kwocie wynikającej z oferty złożonej przez wykonawcę i po ustaleniu już ostatecznych kosztów odpłatności z tytułu udziału w projekcie,

2) w przypadku konieczności posiadania dokumentacji projektowej na etapie składania wniosku o dofinansowanie Gmina Radecznica zleci wykonanie takiej dokumentacji, co będzie wiązało się z poniesieniem pewnych kosztów przy braku pewności otrzymania dofinansowania. Dlatego też zajdzie wtedy konieczności partycypacji właściciela nieruchomości w częściowym pokryciu kosztów dokumentacji projektowej. Przyjmuje się, że 50 % kosztów dokumentacji pokryje właściciel nieruchomości, a drugie 50 % kosztów pokryje Gmina Radecznica.

W tym przypadku informacja o konieczności wniesienia udziału własnego na częściowe  pokrycie kosztów dokumentacji projektowej i wysokości tych kosztów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gminaradecznica.pl oraz przekazana Sołtysom.

Dokumentacja zostanie wykonana tylko dla tych lokalizacji, których właściciele dokonają stosownych wpłat.

Wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości, gdy projektant na etapie wykonywania dokumentacji projektowej stwierdzi, że nie ma możliwości technicznych wykonania stosownej instalacji na i w danym budynku.

W przypadku rezygnacji właściciela posesji z udziału w projekcie przed wykonaniem dokumentacji projektowej wpłacona kwota nie będzie zwracana. W przypadku rezygnacji właściciela posesji z udziału w projekcie już po wykonaniu dokumentacji projektowej poniesie on całkowite koszty jej wykonania.

W zależności od wariantu przyjętego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie zostaną przygotowane odpowiednie warianty umów do podpisania z uczestnikami projektu.

Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia agroturystyki ani żadnej działalności gospodarczej – muszą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.

Warunkiem przystąpienia do danego projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w tym projekcie wraz z odpowiednią ankietą, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 grudnia 2015r. (poniedziałek) w Sekretariacie lub w Referacie Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Gminy w Radecznicy (pokój nr 8).

Osoba zgłaszająca gotowość udziału w projekcie musi złożyć ankietę dotyczącą udziału w danym projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy i wielkości stosownej instalacji (fotowoltaicznej, solarnej lub kotła c.o.) wraz z aktualną mapą zasadniczą w skali 1 : 1000 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Zamościu dotyczącą działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny (ewentualnie gospodarczy).

Wypis z rejestru gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Zamościu dotyczącym działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny ewentualnie gospodarczy będzie potrzebny przy podpisywaniu umów i nie może być starszy niż 3 miesiące w dacie podpisywania umów.

Obowiązek posiadania aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 nie dotyczy tych osób, które złożyły tę mapę przy ubieganiu się o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie (po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału w projekcie oraz uwzględnieniu mocy instalacji) uczestnik projektu w stosownym czasie zostanie poproszony o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Radecznicy wraz z dowodem osobistym i aktualnym wypisem z rejestru gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Zamościu dotyczącym działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny (ewentualnie gospodarczy) i który będzie stanowić niezbędny załącznik do umowy w celu wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie swej nieruchomości na cele projektu.

W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia).

W dniu podpisania umowy użyczenia uczestnik projektu jest również zobowiązany podpisać umowę dotyczącą ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, a po podpisaniu umowy o dofinansowania projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu uczestnik projektu musi wnieść udział własny w kosztach  realizacji projektu.

Wkład własny uczestnika projektu w projekcie należy wpłacić w ciągu 14 dni po otrzymaniu informacji z Urzędu Gminy w Radecznicy o podpisaniu umowy o dofinansowania projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu oraz o kwocie wynikającej z oferty złożonej przez wykonawcę lub po opublikowaniu tych informacji na stronie internetowej www.gminaradecznica.pl  lub po poinformowaniu przez Sołtysów.

Nie dokonanie przez uczestnika projektu  wpłaty w podanym  terminie i określonej wysokości  będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich  wykluczeniu z udziału w projekcie ze względu na brak wpłaty lub z powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych.

Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum  5 lat.

Przez okres 5 lat od zakończenia projektu instalacje będą ubezpieczone przez Gminę Radecznica.

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski