Licznik odwiedzin

4002130
Pokaż # 
Tytuł
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakłodzie od km 0+450 do km 0+820
Cyfrowa gmina
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116152L od km 0+540 do km 0+800 i od km 1+300 do km 1+820 w miejscowości Gorajec – Stara Wieś
„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zakłodzie”
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica
Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec - Zagroble
Sportowa Polska – Edycja 2020
Zdalna Szkoła+
ZDALNA SZKOŁA
Rozliczenie końcowe projektu Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Radecznica
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 116150L
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116157L
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce
Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Gminy w Radecznicy
Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radecznica
Bezpieczni bez azbestu
Projekt "Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica"
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu w ciągu drogi gminnej nr 116153L od km 0+772 do km 1+272 w miejscowości Gorajec Zastawie
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radecznica w 2018 roku
Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radecznica
Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radecznica w 2017 roku
Zagospodarowanie zielenią w m. Radecznica - IV etap
„Budowa drogi gminnej Nr 110102L w miejscowości Zaburze”
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116150L w miejscowości Zaburze
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116156L w miejscowości Zaporze
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze - Nowa Wieś”
„Przebudowa drogi gminnej Nr 110106L Podlesie Duże – Podlesie Małe”
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Radecznicy - etap III
Zagospodarowanie zielenią pasa zieleni przy ul. B. Prusa w miejscowości Radecznica - etap III
Zagospodarowanie zielenią w m. Radecznica - II etap
Zagospodarowanie zielenią pasa zieleni przy ul. B. Prusa w miejscowości Radecznica - etap I
Montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Radecznica
Budowa Społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu zamojskiego
"Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie"
Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Radecznicy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Radecznicy
"Pięć zalewów - morze atrakcji"

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski