Licznik odwiedzin

3775341

   Obwieszczenie Starosty Zamojskiego

   

   W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1276) Starosta Zamojski informuje o możliwości składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. pod rygorem utraty uprawnień. W przypadku złożenia wniosku po wskazanym terminie postępowanie zostanie umorzone jako bezprzedmiotowe.

Wniosek może złożyć osoba fizyczna lub prawna, która:

 • posiada gospodarstwo rolne,
 • od dnia 05.07.1962 r. do dnia 05.07.1963 r. faktycznie korzystała z gruntów wspólnoty.

Jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, wniosek może złożyć osoba fizyczna lub prawna, która:

 • posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub posiada miejsce zamieszkania na terenie innej miejscowości a prowadzi gospodarstwo rolne,
 • od dnia 05.07.1958 r. do dnia 05.07.1963 r. faktycznie korzystała z gruntów wspólnoty.

Niekorzystanie z gruntów wspólnoty gruntowej w okresach wymienionych wyżej nie powoduje utraty uprawnień jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.

Wniosek może złożyć również następca prawny osób, o których mowa wyżej.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej składającej wniosek,
 • adres do doręczeń,
 • nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne osoby składającej wniosek,
 • określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
 • wskazanie dowodów świadczących, że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową,
 • wskazanie dowodów świadczących, że Wnioskodawca spełnia warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

W przypadku, gdy we wniosku nie zostanie wskazany adres Wnioskodawcy wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. W przypadku, gdy wniosek nie będzie spełniał pozostałych wymogów Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.

Wnioski adresowane do Starosty Zamojskiego można składać:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu (parter, Biuro Obsługi Interesanta),
 • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość,
 • drogą elektroniczną  poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na stronie internetowej: https://spzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6.

Zasady powyższe dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy stan prawny wspólnoty gruntowej dotychczas nie został uregulowany tzn. gdy od dnia wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (05.07.1963 r.) nie została wydana decyzja ustalająca, które grunty stanowią wspólnotę gruntową ani decyzja zatwierdzająca wykaz osób uprawnionych do udziału w tej wspólnocie wraz z wykazem obszarów gospodarstw rolnych osób uprawnionych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Dodatkowe informacje udzielane są w Starostwie Powiatowym w Zamościu, III piętro, pok. 304 lub pod nr tel. (84) 530-09-78.

STAROSTA    

/-/ Henryk Matej

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski