Licznik odwiedzin

3775379

 Tomaszów Lubelski, dnia 08.02.2016r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywnego Roztocza” ogłasza o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023r.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ,,O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j. t z poz. zm.) w związku z art. 39 ust. 1 w/w ustawy:

1. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego zawiadamia:

  1. o możliwości zapoznania się z projektem „Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.
  2. o możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych.

2. Projekt dokumentu pn. „Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023r. znajdują sie na stronie internetowej - www.tomaszow-lubelski.pl, w zakładce: „Ogłoszenia”.

Z przedmiotowym opracowaniem można zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30.

3. Uwagi i wnioski do w/w dokumentu można składać w terminie od 09.02.2016 r. do 01.03.2016 r, m.in na załączonym formularzu konsultacyjnym.:

  • na piśmie na adres: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski , ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski;
  • faxem na numer: 84 6642243;
  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres: aktywne.roztocze@tomaszow-lubelskipl;
  • ustnie do protokołu;

Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię / nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi / wniosku.

4. Zgodnie z art. 41 cyt. powyżej ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski