Licznik odwiedzin

3958252

Informacja dla mieszkańców gminy Radecznica, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy

Informacja dla mieszkańców Gminy Radecznica, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy

 

     Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz. U. 2022 poz. 583) w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, każdemu podmiotowi w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, może być przyznane świadczenie pieniężne nie dłużej niż za okres 60 dni.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, (Dz. U. 2022 poz. 605)  ww. świadczenie zostało ustalone w kwocie 40 zł za jedną osobę na jeden dzień i będzie wypłacane z dołu.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kartą osoby zakwaterowanej.

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

2) PESEL lub NIP składającego wniosek;

3) wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4) imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;

5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

7) oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

10) oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

11) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wzory dokumentów zamieszczono poniżej.

Mieszkańcy Gminy Radecznica, którzy spełniają warunki ubiegania się o przedmiotowe świadczenie, będą mogli składać wnioski w Sekretariacie w Urzędzie Gminy Radecznica, ul. B. Prusa 21 22-463 Radecznica , w godzinach pracy Urzędu.

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski