Licznik odwiedzin

3772810

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy Radecznica

 

     Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 ze zm./ zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 30 grudnia 2021 roku o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.
  7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami przesyłu, przejazdu i przechodu nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewidencyjny 73, 127/2, 882/2 obręb 0002 Dzielce, stanowiącej własność Gminy Radecznica.

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

3) w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2021- 2033.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad.

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Gumieniak         

LINK DO TRANSMISJI ONLINE 

https://gminaradecznica.sesja.pl/portal/live         

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski