Licznik odwiedzin

3772857

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy Radecznica

      Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 ze zm./ zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2021 roku o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.

7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2022 – 2033.

2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

a/ odczytanie treści uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej.

b/ zapoznanie się z wnioskami komisji stałych,

c/ stanowisko  Wójta Gminy w sprawie opinii komisji,

d/ dyskusja,

e/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

3) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

4) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

5) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami przesyłu, przejazdu i przechodu  nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewidencyjny 311/5, 311/2 obręb 0003 Gaj Gruszczański, stanowiącej własność Gminy Radecznica.

6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

7) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Radecznica.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad.

 PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY     
Jerzy Gumieniak    

LINK DO TRANSMISJI ONLINE https://gminaradecznica.sesja.pl/portal/live 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski