Licznik odwiedzin

3567189

ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 6 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 46 ust.3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1944) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2- § 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Zakazuje się organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi.

§ 3. Nakazuje się utrzymywanie gęsi w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych.

§ 4. Jeżeli nie jest możliwe utrzymanie gęsi w sposób wskazany w § 3, w przypadku korzystania z wybiegów należy zachować następujące warunki:

1) wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony;

2) powierzchnia wybiegu powinna wynosić co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnych i maksymalnie 19 kg na 1 m2 dla młodych gęsi rzeźnych;

3) przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy przeszukać teren wybiegu i jego bezpośrednie otoczenie oraz otoczenie gospodarstwa w odległości 250 m celem wykrycia zwłok lub konających dzikich ptaków;

4) teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi;

5) ściółka stosowana na wybiegu powinna być składowana w sposób skutecznie zabezpieczający przed dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe powinna być stosowana po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym;

6) teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę odstraszaczy przed dzikimi ptakami;

7) wypuszczanie gęsi na wybieg powinno się odbywać w godzinach między 10 a 16;

8) zabronione jest pojenie i karmienie gęsi na wybiegu;

9) jeżeli na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne, należy uniemożliwić gęsiom dostęp do nich;

10) należy prowadzić codzienną dokumentacje z czynności prowadzonych w zakresie wymienionym w pkt 1-9, która powinna uwzględniać osoby odpowiedzialne za wdrażanie i weryfikację zasad bioasekuracji, informacje dotyczące rodzaju i ilości użytych środków dezynfekcyjnych, informacje o ewentualnych awariach i naprawach na terenie wybiegu, informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych na terenie wybiegu, zwłaszcza dotyczących wystąpienia objawów chorobowych lub upadków gęsi, gromadzenia się w okolicy gospodarstwa dzikiego ptactwa”;;

2) po § 4 dodaje się § 5 - § 8 w brzmieniu:

„§ 5. Zakazuje się stosowania zielonki w karmieniu gęsi.

§ 6. Nakazy i zakazy o których mowa w § 1 – 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa lubelskiego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego.

§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wojewoda Lubelski

Lech Sprawka   

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski