Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 116150L

Nazwa projektu: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 116150L od km 0+480 do km 1+500 i od km 1+760 do km 2+130 w miejscowości Zaburze.

Rezultat: utwardzenie płytami betonowymi i odwodnienie wąwozu łącznej długości 1390,00 mb.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 604.257,18 zł

Kwota dofinansowania: 483.400,00 zł 

Źródło dofinansowania: rezerwa celowa budżetu państwa będąca w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji