Licznik odwiedzin

3775386

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Radecznica  z dnia  13 marca 2018 r.

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert  w otwartych konkursach ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d i 2da ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 450)  oraz § 11 załącznika do uchwały Rady Gminy Radecznica uchwały Nr XXV.195.2017 Rady Gminy  Radecznica  z dnia  30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz.5348)  

 

ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

w otwartym konkursie  ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku.

1. Kandydata na członka komisji konkursowej mogą zgłaszać  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie biorące udziału w konkursie.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny jak również członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji:

  • korzystają z pełni praw publicznych i obywatelskich,
  • nie reprezentują organizacji i podmiotów biorących udział w  konkursie,
  • nie pozostają  wobec oferentów w takim stosunku, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
  • są reprezentantami organizacji i podmiotów,  które w swoich celach statutowych mają do realizacji zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

4. Zgłoszenia kandydata na członka komisji należy dokonać do dnia 5 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy w godzinach pracy na formularzu według załączonego wzoru.

5. Spośród dokonanych zgłoszeń dokonam wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej.   

O powołaniu do komisji konkursowej przedstawiciele zostaną powiadomieni telefonicznie.

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski