Licznik odwiedzin

3858639

 

Wójt Gminy Radecznica otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium

 

     28 czerwca br. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Radecznica podczas której Wójt Gminy Marian Szuper otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Udzielenie wotum zaufania poprzedzone było omówieniem przez Sekretarz Gminy p. Edytę Dubiel „Raportu o stanie Gminy Radecznica za 2021 rok”. Za udzieleniem wotum zaufania jednogłośnie zagłosowali wszyscy radni. Kolejne punkty obrad dotyczyły przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2021 r. Radni zapoznali się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi stanu finansów gminy, w tym ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2021 r. Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radecznica. Za udzieleniem absolutorium, oznaczającym stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego zagłosowało 15 radnych.

Podczas sesji Rada Gminy podjęte zostały również uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2022-2033
  • inkasa podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
  • zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy.
  • wyrażenia woli podjęcia na własność przez Gminę Radecznica od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości         stanowiących drogi o znaczeniu lokalnym wybudowanych w ramach inwestycji pn. „ Budowa obwodnicy Gorajca  w ciągu DK74” stanowiących powiązanie drogi gminnej nr 116639L z drogą gminną 110100L oraz drogi gminnej 110100L z drogą gminną 16152L znajdujących się na terenie Gminy Radecznica.

 

Retransmisja z sesji dostępna jest na stronie internetowej www.gminaradecznica.sesja.pl

  • 5
  • 3
  • 1
  • 4
  • 2

Simple Image Gallery Extended

................................................................................................................................................

INFORMACJA

 

    Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 13 ust. 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), zgodnie z dyspozycją § 5 uchwały Nr XLV.279.2022 Rady Gminy Radecznica z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury podaje się do wiadomości publicznej ogłoszenie o zamiarze połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy oraz Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica i utworzenia jednej samorządowej instytucji kultury o nazwie: Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Radecznicy.

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem zamieszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radecznica, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radecznica.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji prowadzących działalność w różnych formach. W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą pracownicy i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu.

Natomiast możliwość dokonania połączenia biblioteki wynika z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Jednakże, aby to nastąpiło, organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem (art. 13 ust. 2 ustawy o bibliotekach). Ponadto na organizatorze przy połączeniu biblioteki ciąży obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz uzyskanie zgody od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zamiar utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Radecznicy jest wynikiem dążenia do efektywniejszego wykonywania zadań Gminy w sferze kultury, m.in. poprzez uproszczanie struktur zarządzania oraz sprawniejszą organizację pracy w samorządowych instytucjach kultury ‒ mając na względzie potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy. Połączenie samorządowych instytucji kultury zapewni skoordynowanie działań w sferze kultury (tj. będą wykonywane przez jeden podmiot); zapewni sprawniejsze zarządzanie i podejmowanie działań zapewniających lepszy poziom usług i imprez organizowanych na terenie gminy. Zapewni także wydajniejsze i elastyczniejsze zarządzanie pracownikami oraz racjonalizację wydatków, przy tych samych zasobach kadrowych i materialnych). Przewidywane połączenie nie naruszy struktury organizacyjnej biblioteki, która nadal będzie wyodrębniona kadrowo, finansowo i organizacyjnie.

Dzięki połączeniu załóg pracowniczych możliwa będzie sprawniejsza organizacja zastępstw i kierowania pracowników do wykonywania usług / prac wymagających w danym momencie większego zaangażowania (np. przy organizowaniu imprez kulturalnych czy różnego rodzaju spotkań literackich powiązanych z promocją lokalnej twórczości lub też w przypadku pojawienia się braków kadrowych wynikłych w przypadku zachorowania pracowników w jednej lub drugiej jednostce). Obecnie funkcjonujące instytucje posiadają podobną strukturę organizacyjną – każda ma dyrektora/ kierownika i głównego księgowego, którym jest to ta sama osoba, zatrudniona w każdej jednostce na część etatu, co wymaga ponoszenia w obu instytucjach wydatków na kadrę zarządzającą. Po połączeniu nastąpi ograniczenie liczby pracowników zarządzających i w efekcie zmniejszenie ponoszonych wydatków osobowych. Dzięki połączeniu z jednej strony nastąpi obniżenie kosztów operacyjnych /administracyjnych, a z drugiej – zwiększenie środków finansowych na bezpośrednią działalność czytelniczą i kulturalną co przyczyni się także do większej promocji korzystania z zasobów kultury, w tym promocji czytania książek.

Połączenie samorządowych instytucji kultury umożliwi przekazanie budynku w którym mają siedzibę zarówno GCKSiT w Radecznicy jak i Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica, a który obecnie oddany jest w trwały zarząd Publicznej Szkole Podstawowej w Radecznicy na działalność związaną wyłącznie z propagowaniem i rozpowszechnianiem szeroko rozumianej działalności kulturalnej w naszej gminie. Posiadanie prawa własności do budynku  jest bardzo często jednym z warunków koniecznych do tego, aby jednostka kultury czy biblioteka mogła składać wnioski w projektach ogłaszanych przez ministerstwo kultury i pozyskiwać środki finansowe, które umożliwią jej zwiększenie zakresu realizacji różnego rodzaju projektów.

Połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań przez podlegające połączeniu instytucje i nie będzie miało wpływu na wykonywanie zadań określonych ustawą o bibliotekach, a zdecydowanie przyczyni się do zwiększenia nadzoru nad działalnością instytucji kultury.

Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury, Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Radecznicy przejmie mienie połączonych instytucji kultury oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmie wszystkie wierzytelności i zobowiązania. Tak więc, połączenie jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie.

Mając na uwadze cel połączenia instytucji kultury, wymagania stawiane bibliotekom publicznym, skutki prawne, finansowe i organizacyjne połączenia oraz ocenę wpływu połączenia na wykonywanie dotychczasowych zadań, w szczególności zadań biblioteki ‒ należy podjąć uchwałę o zamiarze połączenia instytucji kultury, która jest w pełni uzasadniona.

 WÓJT GMINY

Marian Szuper

Uchwała Nr XLV.279.2022 Rady Gminy Radecznica z dnia 28.06.2022r w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy i Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica

................................................................................................................................................

WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dn.21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U.  z 2021r.  poz.1899 ze zm.)

          Wójt Gminy Radecznica informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica  ul. B. Prusa 21(na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaradecznica.pl, www.gminaradecznica.pl  wywieszono i opublikowano na okres 21 dni tj. od 30.06.2022 r.  do dnia 20.07.2022 r. (włącznie) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który obejmuje działkę zabudowaną budynkiem sklepu  nr 1004  o pow.0,1427 ha, położoną w obrębie Gorajec  Stara Wieś.

 

 WÓJT GMINY

Marian Szuper

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

................................................................................................................................................

APEL O OSZCZĘDZANIE WODY

 

     W związku z panującą suszą w celu uniknięcia przerw w dostawie wody zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Radecznica o oszczędzanie wody i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej do czasu zmiany sytuacji pogodowej. W szczególności dotyczy to poboru wody do celów takich jak: podlewanie trawników, przydomowych ogródków.

Ograniczenie zużycia wody zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.

 Sekretarz Gminy

 mgr Edyta Dubiel

 

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski