Licznik odwiedzin

3540314

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa” – II EDYCJA

 Znajdź i zaznacz w wyszukiwance słówka w języku angielskim przedstawione na obrazkach. Następnie spójrz na obrazki jeszcze raz i ułóż hasło zgodnie z przykładem podanym w zadaniu.

Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie:

https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/wyszukiwanka-jezykowa/

................................................................................................................................................

 

 

 

Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno- spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.), do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji oraz do składania kwartalnych deklaracji zobowiązani są:

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła, koni, owiec, drobiu,
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, bydła, koni, owiec, drobiu,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż,
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy:

- skupują owoce lub warzywa od rolników ryczałtowych w celu ich przetworzenia lub odsprzedaży,

- wytwarzają owoce i warzywa,

  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od rolników ryczałtowych, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, bądź prowadzący działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, bądź prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb,
  • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych.

Przedsiębiorcy zgodnie z w/w ustawą o funduszach promocji produktów rolno- spożywczych składają deklarację do Dyrektora Generalnego KOWR za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty naliczonej na rachunek bankowy danego funduszu wskazanego w deklaracji.

Jednocześnie informujemy, iż na platformie usług eRolnik https://erolnik.gov.pI/#/ udostępniono formularz Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych FPZ_f1. W związku z powyższym wszyscy uczestnicy funduszy promocji mają możliwość składania niniejszego dokumentu drogą elektroniczną. Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji wpłaty jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

Aktualny formularz deklaracji oraz wszystkie informacje dotyczące funduszy promocji, dostępne są na stronie www.kowr.qov.pl zakładka PROMOCJE lub można uzyskać pod nr tel. 81 536 37 31, 81 536 37 15.

................................................................................................................................................

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Radecznica

 

      Rok 2021 jest kolejnym, w którym zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt ma obowiązek  przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, przede wszystkim realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.  Rada rozpatruje raport na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem 
o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Poniżej treść Raportu o Stanie Gminy Radecznica oraz formularz zgłoszenia do udziału w debacie.

................................................................................................................................................

INFORMACJA

 

 

      Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że dnia 4 czerwca (piątek) 2021 r. Urząd Gminy w Radecznicy będzie nieczynny. Dzień 4 czerwca 2021 roku został zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Radecznica z dnia 7 maja 2021 r., wprowadzony dla pracowników Urzędu Gminy w Radecznicy jako dzień wolny od pracy w zamian za święto ustawowo wolne przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

Sekretarz Gminy

/-/ Edyta Dubiel 

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

                   WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN                                   I NASIENNICTWA W LUBLINIE       KOMUNIKATZASADY STOSOWANIAŚRODKÓW OCHRONY ROŚLINW SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ ➢ Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych.➢ Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku.➢ Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad➢ Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.➢ Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.➢ Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.➢ Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.➢ Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające. Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin. Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinieul. Diamentowa 6, 20-447 Lublintel: 81 744-03-26, fax: 81 744-73-63wi-lublin@piorin.gov.pl, piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie/
................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski