Licznik odwiedzin

3903372

Dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu 2022. Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu programowi będzie można nie tylko usunąć wyroby zawierające azbest, ale też zastąpić je nowym pokryciem dachowym.

 

Zakres wsparcia.

Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, z późn. zm.) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

- jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,

- ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270),

- jest pełnoletnia.

 Wysokość wsparcia.

 Dofinansowanie to 40 zł do m2, a limit powierzchni dachu, który można wymienić z wykorzystaniem wsparcia, nie większy niż 500 m2, co stanowi, że na jednego ostatecznego odbiorcę wsparcie wynosi maksymalnie20 000 zł.

 

Warunki otrzymania dofinansowania do wymiany dachu 2022?

 

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

  • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
  • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,
  • które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,
  • które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
  • jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Okres składania wniosków o dofinansowanie.

Wnioski można będzie składać od 17 października 2022 roku do 15 listopada 2022.

 

Gdzie i jak składać wnioski o dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu?

Wnioski będzie przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wyłącznie w formie elektronicznej. Trzeba będzie skorzystać z formularza udostępnionego przez Agencję na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), pod adresem epue.armir.gov.pl.

W wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku.

 

Kiedy wypłata pieniędzy do wymiany dachu?

 

Przewidziano wsparcie w formie ryczałtu, czyli pieniądze będą wypłacane po zrealizowaniu inwestycji. Będzie można również wnioskować o wypłatę zaliczki w wysokości 50% wartości przedsięwzięcia.

Aby otrzymać dofinansowanie rolnik będzie musiał, przed zakończeniem przedsięwzięcia, zgłosić w gminie wymienione pokrycie dachowe do utylizacji, w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Program realizowany w latach 2019-2023.

Informacje o zasadach naboru i warunkach przyznawania wsparcia.

  1. https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022.
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1830).
  3. Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja: A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu; Część inwestycji: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.

................................................................................................................................................

Ćwiczenia ZGRYWAJACE JEDNOSTEK OSP

 

         Organizacja akcji ratowniczo – gaśniczych, to istota ćwiczeń, które zostały przeprowadzone 9 października 2022 r. w miejscowości Gaj Gruszczański. Przy tego rodzaju ćwiczeniach zakłada się regulaminowy scenariusz zdarzeń, wg którego przebiegają poszczególne etapy akcji. Przed rozpoczęciem manewrów w miejscu zbiórki zastępów OSP – na placu za Urzędem Gminy w Radecznicy omówiony został szczegółowo scenariusz ćwiczeń. W manewrach wzięło udział 12 jednostek OSP z terenu naszej Gminy. Ich celem była analiza i ocena gotowości bojowej jednostek OSP, wyszkolenia strażaków, łączności radiowej, stanu technicznego sprzętu strażackiego. Wypracowane schematy i sposoby reagowania na podobne zagrożenia mogą okazać się bowiem bezcenne, kiedy do podobnej sytuacji doszłoby w rzeczywistości. Po zakończeniu akcji strażacy udali się do remizy OSP w Zaporzu, gdzie Wójt Gminy Pan Marian Szuper oraz Komendant Gminny ZOSP RP Jarosław Wachowicz  podsumowali ćwiczenia.

>>GALERIA ZDJEĆ<<

................................................................................................................................................

WÓJT GMINY

RADECZNICA 

OBWIESZCZENIE

 o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości

niezbędnej w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa

 

       Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32 poz. 191 z 1990 r . ze zm.) oraz Uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego, sporządzono kartę inwentaryzacyjną dla działki nr 2487/2 położone w obrębie ewidencyjnym Czarnystok. Karta inwentaryzacyjna jest niezbędna do wydania decyzji przez Wojewodę Lubelskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, praw własności do ww. działki przez Gminę Radecznica.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. ustawy karta inwentaryzacyjna zostaje wyłożona do publicznego wglądu na okres 30 dni tj. od dnia 05.10.2022 r. do dnia 05.11.2022 r. (włącznie)

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 8.

Radecznica, dn. 05.10.2022 r.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Karta inwentaryzacyjna nieruchomości

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski