Licznik odwiedzin

3690577

I N F O R M A C J A


     Informuje się mieszkańców Gminy Radecznica, że z dniem 25.11.2021 r. Punkt Informacyjny KRUS Biłgoraj wznawia obsługę interesantów. Pracownik KRUS będzie przyjmował interesantów w Urzędzie Gminy w Radecznicy, w czwartki w godz. 10:00 – 11:00. Podczas wizyty w Urzędzie Gminy prosi się o przestrzeganie obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, tj. obowiązku zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR. 105 /2021

WÓJTA GMINY RADECZNICA

Z dnia 24 listopada 2021r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 

             Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)  oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 815 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przeznacza się do wynajęcia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Radecznica wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz obejmujący składniki nieruchomości, o której mowa z §1. niniejszego zarządzenia, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, przy ul. B. Prusa 21 na okres 21 dni.

Informacje o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w miejscowej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radecznicy oraz w BIP.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. obronności i obrony cywilnej

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 WÓJT  GMINY

Marian Szuper

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski